◄ Esilehele

Sidekriipsuga sõna või täpse fraasi leidmiseks kasuta jutumärke.
Failide vaatamise ja allalaadimise abi

Dokumendid ja nimekirjad

DOKUMENDID SEOSES KRIMMI EESTLASTE VÄLJARÄNDAMISEGA KAUKAASIASSE 1865−1866

1866 (17. veebruar). Tauria kubermangu riigivarade palati kiri (nr. 1305) Tauria kubernerile (ümberkirjutus, PDF). Krimmi riiklik arhiiv, fond 26, nimistu 1, säilik 24492, lk. 87−88. Krimmi riigivarade palati juhataja teatab Krimmi kubernerile, et Kubani oblasti mägirahvaste eestkostja [minu andmetel: Павел Григорьевич Дукмасов] on detsembris 1865 teatanud tema juurde ilmunud Krimmi Simferopoli kreisi Samruki küla ja Perekopi kreisi Džurtši, Kijat-Orka ja Sõrt-Karaktšora eesti külade saadikutest (Heinrich Seimann, Jüri Lensmann, Jüri Tomson (õieti Thomasson) ja Hans Falkman [dokumendis: Вальдманъ]), kes palusid luba asuda Kubani oblastisse. Tauria riigivarade palat andis seepeale valdade korravalveametnikule Kolossovile käsu koostada ümber asuda soovivate eestlaste nimekiri. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Originaali koopiaga on võimalik tutvuda siin (PDF). Lisatud 04.04.2018.

1866 (22. aprill). Tauria kubermangu riigivarade palati kiri (nr. 3757) Tauria kubernerile (ümberkirjutus, PDF). Krimmi riiklik arhiiv, fond 26, nimistu 1, säilik 24492, lk. 91−94. Krimmi riigivarade palati juhataja annab Krimmi kubernerile ülevaate sündmustest seoses Krimmi eestlastega, kes soovivad ümber asuda Kaukaasiasse. Kubani oblastisse asuda soovijad, keda esindasid Heinrich Seimann, Jüri Lensmann, Jüri Tomson (õieti Thomasson) ja Hans Falkman [dokumendis: Вальдманъ]. Stavropoli riigivarade palati teated 94 eesti perest, kes soovivad asuda rentnikena Stavropoli kubermangu eramaadele (palvekirja Stavropoli riigivarade palatile esitasid Juhan Paal [dokumendis: Іоганъ Паль] ja Peeter Kiisler). Selgus, et eestlastel on kohustus asuda kroonumaadele. 95 või 96 Krimmi eesti pere saadikud Kaukaasias: Toomas Tint, Jaan Arro [dokumendis: Андре], Peeter Kiisler. Stavropoli kubermang: Sultanovskoje. Eestlaste valitud kroonumaa. Väljaselgitamine, kas Krimmi eestlased soovivad asuda Kubani oblastisse või Stavropoli kubermangu. Valdade korravalveametnik Kolossov teatab 18 eesti perest Samruki külast ja lisaks neile veel 90 Krimmi eesti perest, kes soovivad asuda Kaukaasiasse (soovijate arvud külade kaupa liigendatud: Tokultšak, Kijat-Orka, Munii, Temir-Bulat, Džurtši, Kontši, Šavva). Tauria riigivalade palat lubab eestlastel lahkuda ja korraldab dokumendid Kaukaasiasse rändamiseks. Rühmajuhid Joosep Tint, Karl Arro, Johan Kiisler. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Originaali koopiaga on võimalik tutvuda siin (PDF). Lisatud 04.04.2018.

PÕHJA-KAUKAASIA: KASINKA JA ALLMÄE KÜLADE ASUTAMISEGA SEOTUD DOKUMENDID

1866 (17. juuni). Stavropoli kuberneri kohusetäitja kiri (nr. 3115) Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülemale (ümber­kirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 1−2p. Kuberneri kohusetäitja Wolfram teatab, et on andnud Krimmist saabunud 66 eesti perele loa asuda Kasinka (Kazinka) maatükile. Maatüki üksikasjalikum kirjeldus. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1866 (17. oktoober). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülema kiri (nr. 4707) Kubani oblasti ülemale (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 3. Karl Haugas, Adam Laug (Ado Lauga?) ja Juhan Gottfried, kes esindavad Samarast Kaukaasiasse saabunud 25 peret eestlasi, on esitanud 14. septembril 1866 Kaukaasia asevalitsejale palvekirja, et asuda Kubani jõe paremale kaldale Kubani kasakate maale (Vorovskolesskaja ja Belometšetskaja staniitsade lähedale, kus enne elasid nogaid). Nüüd saadab peavalitsuse ülem parun Nicolay selle palvekirja Kubani oblasti ülemale edasi ja palub otsust, et sellest asevalitsejale ette kanda. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1866 (9. detsember). Stavropoli kroonupalati juhataja kiri (nr. 6088) Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülemale parun Nicolayle (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 4−5. Kiri puudutab Samarast Kaukaasiasse saabunud eestlaste palvet asustada nad Kubani jõe paremale kaldale. Adam Laug (Adam Lauga?), Juhan Gottfried. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1866 (detsember) … 1867 (aprill). Samara eestlaste palvekiri Kaukaasia asevalitsejale (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 46−49. Lõuna-Samarast Novouzenski kreisist Lifljandka külast märtsis 1866 Põhja-Kaukaasiasse Stavropoli kubermangu tulnud 25 eesti peret, keda esindavad Karl Haugas, Paul Taldrik ja Peeter Palvader, taotlevad oma kolmandas palvekirjas (ümberkirjutus sisaldab ka lõunaeestikeelset originaali ja selle tänapäevakeelde pandud versiooni) asevalitsejalt luba asuda Kubani jõe paremale kaldale enda valitud maale või Kasinka orgu. Venekeelsele tõlkele on nimetatud eestlaste ja ka enda nimel alla kirjutanud Peeter Pohla. Koopia hankis Leeni Langebraun; ümberkirjutuse koostasid A. Aule ja Leeni Langebraun. Lisatud 04.04.2018.

1867 (aprill). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülema kaaskiri (nr. 1811) (ümberkirjutus, PDF) palvekirjale, mille saatsid Kaukaasia asevalitsejale 70 Krimmist ümber asunud eesti peret (s.o. Kasinka küla asutajad), keda esindasid Joosep Tint, Karl Kori ja Laar All, selle kohta, et neile antaks soodustust maksudest ja kohustustest ning rahalist toetust. Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 6−6p. Peavalitsuse ülem parun Nicolay palub asevalitseja käsul Stavropoli kuberneri kohusetäitjalt seoses selle palvekirjaga asjakohaseid tõendeid ja järeldust, et ta saaks asevalitsejale ettekande teha. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1867 (21. aprill ja 9. mai). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülema kaaskiri (nr. 1928) Kaukaasiasse tulnud Samara eestlaste palvekirjale, mis oli saadetud Kaukaasia asevalitsejale (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 7−7p (ilmselt mustand) ja lk. 49p. Peavalitsuse ülem parun Nicolay palub Stavropoli kuberneri kohusetäitjalt asjakohaseid tõendeid ja järeldust. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1867 (13. november). Kaukaasia riigivarade departemangu kiri (nr. 4367) Stavropoli riigivarade palatile (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 27−28. Tundub olevat mustand. Riigivarade departemang (Thbilisis) palub Stavropolist andmeid Kasinka maatüki ja Kasinka eestlaste kohta. Kirjale on alla kirjutanud Julius Witte. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1868 (27. jaanuar). Stavropoli riigivarade palati juhataja kiri (nr. 987) Kaukaasia riigivarade departemangule Thbilisis (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 29−30. Riigivarade palat saadab vastuseks kirjale nr. 4367 andmed Kasinka maatüki ja eestlaste kohta. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1868 (15. oktoober). Stavropoli kuberneri kiri (nr. 3762) Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülemale (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 42−45. Vastuseks peavalitsuse ülema parun Nicolay saadetud kirjale nr. 1928 teatab kuberner Vlastov talle üsna põhjalikult Samarast Kaukaasiasse tulnud 25 eesti perega seotud asjade käigust ja asjaoludest. Karl Haugas, Paul Taldrik, Peeter Palvader. Nendest 25 perest 7 peret (keda esindab Friedrich Taldrik) on jäänud ja soovivad jääda Kasinka orgu, ülejäänud on liikunud laiali eri kohtadesse. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1869. Eesti valdadest Stavropoli kubermangu asunud elanikele välja antud vabastustunnistused (ümberkirjutus, PDF). Stavropoli krai riiklik arhiiv, fond 101, nimistu 4, säilik 31. Sisaldab 24 vabastustunnistust (perekonnad Rikberg, Naame, Einmann, Soost / ? Soots, Pärnamägi, Vagenberg, Gobelmann, Vedermann, Karmann, Steinberg, Freitag, Topp, Matsik, Eigel, Remmel, Tohver, Paakspuu, Jõgismann, Siiman, Spuul, Vahopski, Agus, Tiits, Lõppe, Alt). Ümberkirjutus on tehtud säilikust tervikuna. Igale vabastustunnistusele on nurksulgudes lisatud eestikeelne lühiinfo perekonna kohta ja link vastavale Eesti revisjonilehele või personaalraamatu lehele Saaga keskkonnas. Koopiad hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun. Ümberkirjutuse toimetas ja korreleeris Saagaga A. Aule. Lisatud 24.01.2015.

1869 (august). Kubani oblasti ametnike omavahelised päringud seoses 29 eesti pere palvekirjaga (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 774, nimistu 1, säilik 465, lk. 142−144. Kubani oblasti Urupi sõjalise ringkonna ülem tagastab Kubani oblasti ülema abi kantseleile 29 eesti pere palvekirja ja ütleb, et neid eestlasi tema ringkonnas ei ela. Kubani oblasti ülema abi kantselei saadab (kiri nr. 4899, mustandi ümberkirjutus) 29 eesti pere palvekirja edasi Kubani oblasti Zelentšukskaja ringkonna ülemale ja palub uurida, kust need (oma palvekirjas Kazinkat nimetanud) eestlased tulid ja kus elavad. Kubani oblasti Zelentškukskaja sõjalise ringkonna ülem vastab, et Kazinka asub [teise, Stavropoli kubermangu] Pjatigorski kreisis, mille politseivalitsusele on ta saatnud edasi nii kirja nr. 4899 kui ka eestlaste palvekirja. Ümberkirjutuse tegi A. Aule, toimetas Leeni Langebraun. Lisatud 04.04.2018.

1869 (27. september). Eesti‑, Liivi‑ ja Kuramaa kindralkuberneri kiri (nr. 890) Eestimaa kubernerile (ümberkirjutus, PDF). Eesti Rahvusarhiiv, EAA.29.2.135, lk. 177−178. Balti kindralkuberner Albedinski teatab Eestimaa kubernerile, et Stavropoli kubermangu on saabunud kaks rühma eestlasi (37 ja 74 perekonda), kes avaldasid soovi Stavropoli kubermangu elama asuda. Kellel neist olid dokumendid korras, lubati asuda Kasinkasse. Stavropoli kuberner palub Balti kubermangude võimudelt abi nende eestlaste elukoha ümbervormistamisel. Ümberkirjutuse koostas A. Aule, toimetas Leeni Langebraun. Lisatud 04.04.2018.

1870 (17. juuli). Stavropoli kuberneri kiri (nr. 1922) Eesti‑, Liivi‑ ja Kuramaa kindralkubernerile (ümberkirjutus, PDF). Eesti Rahvusarhiiv, EAA.2054.1.1555, lk. 279–280p. Stavropoli kuberner Vlastov teatab Balti kubermangude kindralkubernerile, et viimase kahe aasta jooksul on alanud märkimisväärne Eesti‑ ja Liivimaa eestlaste ümberasumisliikumine Stavropoli kubermangu, kuid seal on eestlaste jaoks väga vähe maad. Seetõttu palub Vlastov Balti kubermangude talupoegadele avalikult teada anda, et maad enam pole ja parem on mitte plaanida Stavropoli kubermangu ümberasumist. Ümberkirjutuse koostas A. Aule, toimetas Leeni Langebraun. Lisatud 04.04.2018.

1870 (28. juuli). Eestlaste telegramm Kaukaasia asevalitsejale (ümberkirjutus ja originaal, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 5, nimistu 1, säilik 7465, nummerdamata leht. Madis Kurkus ja Mart Alman telegrafeerivad 115 Balti kubermangudest tulnud eesti pere nimel asevalitsejale, et nad on esitanud 29. mail Stavropoli kubernerile palve asustada nad Kasinka külla, kuid saabujad ei leidnud voolavat vett ega ühtegi kaevu ning paluvad asevalitsejalt abi ja soodustusi. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 09.08.2019.

1871 (12. jaanuar). Eestlaste telegramm Kaukaasia asevalitsejale (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 74. Madis Kurkus ja Peeter Mellikov telegrafeerivad Balti kubermangudest Kaukaasiasse tulnud eestlaste nimel asevalitsejale teistkordse abipalve, kurtes veepuudust ja paludes soodustusi ja toetust. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1871 (14. jaanuar). Stavropoli kuberneri kiri (nr. 123) eestlastele (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 71−73. Vastuseks Stavropoli kubermangu asunud eestlaste palvekirjadele (mis olid esitatud 9. oktoobril 1870 ja 12. jaanuaril 1871) teatab Stavropoli kuberner Vlastov eestlaste esindajatele Madis Kurkusele ja Peeter Mellikovile, et eestlastel ei ole õigust saada maksusoodustusi ega vabastust nekrutikohustusest ega rahalist abi, kuid ta on pöördunud Kaukaasia asevalitseja poole palvega anda eestlastele laenu toidu ja seemnevilja jaoks. Samuti hoiatab Vlastov, et kui luba eestlaste sissekirjutamiseks peatselt ei saabu, saadetakse nad Stavropoli kubermangust välja. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1871 (15. jaanuar). Stavropoli kuberneri kiri (nr. 110) Kaukaasa asevalitseja peavalitsuse ülemale (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 53−62. Kuberner Vlastovi selgitused seoses Eestist Stavropoli kubermangu tulnud eestlaste palvekirjadega asevalitsejale. Kuberner teatab, et on kutsunud enda juurde eestlaste saadikud Madis Kurkuse ja Mart Almani, kes selgitasid, milliseid soodustusi eestlased paluvad: tagastamatut rahalist abi või laenu toidu ostmiseks ja seemnevilja, samuti kroonu abi kaevude rajamiseks. Balti kubermangudest tulnud eestlased (kokku 195 peret) soovivad jääda Kasinkasse, kuid kurdavad viletsaid olusid. Eestlaste palvet on lisaks selgitanud veel Madis Kurkus ja Juhan Peri. Kuberner on vastanud eestlastele toetuspalvetele üldiselt eitavalt, kuid ei ole vastu nende sissekirjutamisele Kasinkasse, kui selleks takistusi ei ole. Samuti märgib kuberner, et siiski võib olla vaja anda eestlastele nende viletsa seisukorra tõttu hädaabilaenu, mille kogusumma oleks kuberneri hinnangul 4488,57 rubla. Kuberner astub ühendusse Balti kubermangude kindralkuberneriga, et kiirendada eestlaste sissekirjutamist Stavropoli kubermangu. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1871 (18. jaanuar). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülema kiri (nr. 82) Stavropoli kubernerile Vlastovile (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 63−63p. Peavalitsuse ülem parun Nicolay saadab asevalitseja käsul edasi telegrammi, mille saatsid asevalitsejale (Balti kubermangudest saabunud eestlaste nimel) Madis Kurkus ja Peeter Mellikov, et saada abi, soodustusi ja vabastus nekrutikohustusest, ning palub teatada vajalikud andmed, et ta saaks asevalitsejale ette kanda. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1871 (26. jaanuar). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse riigivarade valitsuse juhataja kiri (nr. 166) peavalitsuse departemangu direktorile (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 51−52. Riigivarade valitsuse juhataja teatab, et Krimmist ja Samarast Kaukaasiasse saabunud eestlased on nüüdseks asustatud Kasinka külla, kuid Balti kubermangudest (Eesti‑ ja Liivimaalt) on Stavropoli kubermangu saabunud veel 115 eesti peret, kelle saadikud Madis Kurkus ja Peeter Mellikov on palunud võimudelt soodustusi ja toetust. Samuti saadab riigivarade valitsuse juhataja edasi Stavropoli kuberneri ettepaneku nr. 110 ning veel ühe akti ja kirja. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1871 (27. jaanuar). Stavropoli kuberneri kiri (nr. 238) Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülemale parun Nicolayle (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 68−70. Vastuseks parun Nicolay kirjale nr. 82 märgib kuberner Vlastov, et on väljendanud kirjas nr. 110 arvamust, et eestlaste taotlust ei ole võimalik rahuldada, ja lisab, et mõttetu on asustada kubermangu inimesi, kes paluvad kroonult niiviisi soodustusi ja rahalisi toetusi — see nähtub juba Krimmist saabunud eestlastest (Kasinkas), kes laenusid tagastamata ja makse maksmata jättes on kubermangule koormaks. Kuberner peab soovitavaks, et uued saabunud eestlased, kes taotlevad liiga paljut ja ei ole seni Stavropoli kubermangu sisse kirjutatud, lahkuksid kubermangust üleüldse. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1871 (veebruar). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülema ja peavalitsuse departemangu direktori kiri Kaukaasia asevalitsejale (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 64−65p. Ilmselt koopia. Peavalitsuse ülem Nicolay ja peavalitsuse departemangu direktor teatavad asevalitsejale, et Stavropoli kubermangu saabus 145 peret eestlasi (289 meeste‑ ja 219 naisterahvast), kes asusid Kasinka külla. Need asunikud on pöördunud Stavropoli kuberneri poole, et saada laenuks vilja. Kuberner on neile viljalaenu ära öelnud, kuid peab võimalikuks anda neile rahalist laenu 4488,57 rubla. Nüüd esitatakse Stavropoli kuberneri ettepanek asevalitsejale läbivaatamiseks. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1871 (veebruar). Kaukaasia asevalitseja ja tema peavalitsuse ülema kiri Venemaa siseministrile (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 66−67p. Ilmselt koopia. Kaukaasia asevalitseja suurvürst Mihhail Nikolajevitš ja tema peavalitsuse ülem parun Nicolay annavad teada asjaoludest, miks ja kuidas oleks vaja anda 145 Eesti perele, kes saabusid Stavropoli kubermangu Kasinka külla, rahalist laenu 4488,57 rubla, ning jäävad ootama siseministri korraldust. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1871 (12. veebruar). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülema kiri (nr. 1013) Stavropoli kubernerile (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 75. Peavalitsuse ülem parun Nicolay teatab kuberner Vlastovile, et lähtudes kuberneri poolt asevalitsejale 27. jaanuaril 1871 esitatud ettekandest nr. 238, andis asevalitseja korralduse tema ettepanekute elluviimiseks seoses eestlastele nende palutud soodustuste ja rahalise abi andmisest keeldumisega. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1872 (24. märts). Eestlaste palvekiri Kaukaasia asevalitsejale koos kaaskirjaga (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 76−77 ja 84−85p. Madis Kurkus ja Tõnu Lippart, kes enda sõnul esindavad Stavropoli kubermangu 1868. aastal ja hiljem saabunud 300 eesti peret, paluvad Thbilisisse kohale tulnutena asevalitsejalt enda ümberasustamist Kasinkast [tegelikult arvatavasti ikkagi Allmäelt], kuhu nad on kuberneri korraldusel sisse kirjutatud ning kus neil on lubatud end sisse seada ja kokkuleppel Kasinka kogukonnaga maad kasutada, [Stavropoli kubermangu] Kanglõ auuli või mujale sobivamasse kohta, viidates nende teada vabale kroonumaale [Tereki oblastis] Georgijevski ringkonnas Zolskaja ja Gorjatševodskaja staniitsade lähedal, samuti Baksani orus. Kurdavad veepuudust ja haigusi. Ühtlasi paluvad nad uuesti toetust, soodustusi ja vabastamist nekrutikohustusest. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1872 (11. aprill). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse departemangu vahekiri (nr. 2586) Stavropoli kubernerile (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 78. Peavalitsuse departemang Thbilisis teatab Stavropoli kubernerile, et Eestimaa ja Liivimaa kubermangudest Stavropoli linna saabunud 300 eesti pere esindajad andsid asevalitsejale palvekirja, kus nad selgitasid, kui halb on Kasinkas elada, ja palusid, et nad asustataks sobivamasse kohta, samuti maksusoodustusi ja vabastamist nekrutikohustusest. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1872 (14. aprill). Eestlaste kiri Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse direktorile (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 79−79p. Madis Kurkus ja Tõnu Lippart, kes on seoses palvekirja esitamisega ajutiselt elanud Thbilisis, paluvad Thbilisist lahkudes oma (s.o. eestlaste) kogukonnale esitamiseks ametlikku tõendit selle kohta, et nende palvekirjale järgneb peavalitsuse departemangu korraldus. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1872 (2. mai). Stavropoli kuberneri kiri (nr. 1689) Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse departemangule (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 80−83. Kuberner Vlastov tagastab Thbilisisse eestlaste palvekirja ning teatab vastuseks vahekirjale nr. 2586, et ta on esitanud üksikasjalikud andmed ja kaalutlused nende eestlaste kohta 1871. aastal kirjas nr. 110, samuti kirjas nr. 238. Vlastov teatab, et need eestlased on hoolimata asevalitseja tahtest asunud omavoliliselt elama Kasinka maatükile Kasinkast 6 versta kaugusele (s.o. Allmäele), kuid ei tunnista Kasinka külavanemat, vaid on valinud endale oma külavanema ja ei täida Kasinka külavanema ega Naguti vallavalitsuse seaduslikke korraldusi. Kuberner märgib, et kui eestlastele Allmäe olud ei sobi ja nad seal ilma soodustusteta elada ei saa ega leia endale elukohta väljaspool Stavropoli kubermangu, tuleks nad Eestisse tagasi saata. Samuti peab Vlastov vajalikuks jätta korduvalt taotlusi esitanud eestlaste uued taotlused tähelepanuta ja kaaluda võimalust üldse keelata eestlastel taotluste esitamine võimudele. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1872 (1. juuni). Stavropoli kuberneri kiri (nr. 2120) Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse departemangule (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 86−87p. Kuberner Vlastov teatab kirja nr. 1689 täienduseks, et odade ja teivastega relvastatud 30 Allmäe küla elanikku ründasid kahte Vorovskolesskaja staniitsa kasakat, kes konvoeerisid Suvorovskaja staniitsas arreteeritud, nekrutikohustusest kõrvale hoidunud dokumentideta eestlast Mart Alman’i (Ольман), kes võeti kasakate käest ära ja peideti. Kuna juurdlusest nähtuvalt elavad nimetatud külas sisekubermangudest tulnud dokumentideta eestlased, keda kohalikud elanikud varjavad ja ilmutavad allumatust politsei vastu, andis politseivalitsus korralduse minna relvastatud kroonutalupoegadega Allmäe külasse, et dokumentideta isikud arreteerida. Samuti tulid kuberneri juurde Kasinka seaduslike elanike esindajad Joosep Tint ja Adam Samuel palvekirjaga, milles taotletakse mitmesuguseid soodustusi: vabastamist nekrutikohustusest ja maksude maksmisest ja seda, et möödunud korral nekrutiks võetud talupoeg Peeter Laar antaks tagasi külasse, ja Kasinka maade väljavahetamist teiste maade vastu, kurtes selle üle, et omavoliliselt Kasinka juurde kuuluvale maale (Allmäele ja Surkuli juurde) asunud inimesed ei maksa makse ega kogukonnaraha ja on Kasinka elanikele koormaks. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1872 (31. juuli). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülema kiri (nr. 5687) Stavropoli kubernerile (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 88−88p. Peavalitsuse ülem parun Nicolay teatab, et asevalitseja on kirja nr. 1689 ja kirja nr. 2120 ning eestlaste palvekirja põhjal otsustanud, et palvekirja esitanutel on edaspidi keelatud võimudelt soodustusi taotleda; et Stavropoli kubermangus ei ole sobivamaid maid nende asustamiseks; ja et eestlased, kes ei täida seadust, sunnitakse seda täitma. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1872 (15. september). Eestlaste kiri Kaukaasia asevalitsejale (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 110−111p. Palvekirjas Kaukaasia asevalitsejale taotlevad 300 Eestimaa ja Liivimaa kubermangudest Kaukaasiasse tulnud eesti peret, keda esindavad Stavropoli kubermangu Allmäe küla elanikud Mart Kerstenson, Jakob Tomberg, Jakob Vatsel, Mihkel Rauk (Rõuk), Andres Reisman ja Mats Nahkur, enda ümberasustamist mingisse paremasse elukohta, võimaluse korral [Tereki oblastisse] Malka jõe kaldale Zolskaja ja Gorjatševodskaja staniitsadest mägede poole (samale paigale on viidatud ka eestlaste 24. märtsi 1872. aasta palvekirjas). Samuti kurdavad eestlased, et suvel 1872 hõivasid need pered Allmäelt kuuma ilma ja veepuuduse eest pagedes selle kroonule kuuluva maatüki omavoliliselt ja asusid sinna elama, kuid vähem kui kahe kuu pärast kihutasid kasakad ja tatarlased nad sealt minema. Palvekiri on alla kirjutatud [Kubani oblastis] Labinskaja staniitsas. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1872 (24. oktoober). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse departemangu teatis, Kokkuvõte Stavropoli ümber asunud eestlaste kohta (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 89−90p. Teatis sisaldab kokkuvõtet sündmuste käigust 1866–1872 seoses Stavropoli kubermangu Krimmist saabunud Kasinka eestlastega, Krimmist saabunud Kaana eestlastega ning Balti kubermangudest saabunud Allmäe ja Kasinka eestlastega. Samuti on kirjas asevalitseja korraldused seoses Balti kubermangudest tulnud eestlastega. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1872 (3. november). Asevalitseja korraldus (nr. 568) eriülesannete ametnikule Hatissovile (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 92−93. Allmäe küla eestlaste kaebuste uurimiseks annab Kaukaasia asevalitseja eriülesannete ametnikule kolleegiumiassessor Hatissovile [minu andmetel: Иван Степанович Хатисов] korralduse siirduda Kasinka ja Allmäe küladesse, et selgitada välja, kas eestlased on tõesti asustatud kohta, kus ei ole vett, ning kui see vastab tõele, siis hinnata võimalusi eestlaste ümberasustamiseks Stavropoli kubermangu piires. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1872 (4. november). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülema kirjad (nr. 8253 ja 8254) Thbilisi kroonupalatile (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 94−94p. Ilmselt mitme dokumendi mustand. Peavalitsuse ülem parun Nicolay palub eraldada Kasinka ja Allmäe külade eestlaste olusid uurima lähetatud Ivan Hatissovile reisiraha ja lubada kuuks ajaks lähetusse. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1872 (9. november). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse departemangu direktori kirjad seoses Hatissovi lähetamisega (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 95−96p. Esimese kirja (nr. 8394) adressaat on Stavropoli kubermangu haldur. Teise kirja (nr. 8395) adressaat on Kubani oblasti ülem. Peavalitsuse departemangu direktor Baranovski annab teada, et Stavropoli kubermangu Kasinka ja Allmäe eestlaste olusid uurima lähetatakse Thbilisist eriülesannete ametnik Ivan Hatissov. Samuti palub Baranovski kohalikel võimudel osutada Hatissovile abi tema ülesannete täitmisel. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1872 (5. detsember). Eriülesannete ametniku Ivan Hatissovi ettekanne (nr. 1) Kasinka ja Allmäe eestlaste olude kohta (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 98−107. Kaukaasia asevalitseja korraldusel Kasinka ja Allmäe eestlaste olusid kohapeal uurima saadetud eriülesannete ametnik õuenõunik Ivan Hatissov esitab ettekande olukorrast Kasinkas ja Allmäel. Ettekanne on pikk ja põhjalik ning sisaldab muu hulgas Kasinka kinnistu kirjeldust, selle asustamise ajalugu ja seal elavate eestlaste olukorda. Väga lühidalt kokku võttes: 1866 saabusid Krimmist 66 peret eestlasi, seejärel Samarast veel 25 peret eestlasi, kes asusid elama Kasinka külla ja on üldiselt eluga rahul. Mõni aasta hiljem saabus Balti kubermangudest (s.o. Eestist) veel suurem hulk väljarändajaid, kellel ei olnud dokumendid korras. Nad majutati ajutiselt Kasinkasse, kuid lahkusid sealt ja asusid elama muldonnidesse sama kinnistu madalamas osas mäe all (s.o. Allmäel). Need eestlased elavad viletsates oludes, sealhulgas veepuuduses. Hatissov esitab ka arvandmed eestlaste perede arvu kohta Kasinkas ja Allmäel ning annab info, mille ta on saanud eestlastega vesteldes. Ettekande lõpus esitab Hatissov oma ettepanekud ja visioonid Allmäe eestlaste olukorra parandamiseks, muu hulgas nähes võimalust, et kõik koos töötades võiksid eestlased Kasinka maatükil saavutada heaolu. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1872 (15. / 21. detsember). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse departemangu direktori Baranovski kiri (nr. 9615) Stavropoli kubermangu haldurile (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 108. Peavalitsuse departemang Thbilisis saadab Stavropoli kuberneri kohusetäitjale edasi Ivan Hatissovi ettekande koopia ning palub asevalitsejale ettekande esitamiseks Stavropoli kuberneri kohusetäitjalt lõplikku otsust eestlaste kohta. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1873 (10. mai). Kubani oblasti ülema kiri (nr. 7876) Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse departemangule (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 109−109p. Kubani oblasti ülem [arvatavasti kindralleitnant Mihhail Tsakni] teatab Jekaterinodarist (praegune Krasnodar), et septembris 1872 esitatud eestlaste palvekiri on edasi antud Tereki oblasti ülemale, kuna palvekirjas nimetatud koht asub Tereki oblastis. Nüüd on [Tereki oblasti ülem] kindral-adjutant Loris-Mellikov selle palvekirja tagastanud ja teatanud, et asevalitseja lähetas asjaolude uurimiseks eriülesannetega isiku ja see asi on juba lõpetatud. Kubani oblasti ülem saadab palvekirja edasi Thbilisisse peavalitsuse departemangule. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1873 (5. juuni). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse departemangu asedirektori kiri (nr. 5016) Stavropoli kubernerile (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 112−114. Ilmselt mustand. Departemang palub kiiremini vastata vahekirjale nr. 9615 ja meenutab, et eriülesannete ametniku Hatissovi ettekanne ja soovitused on saadetud Stavropolile detsembris 1872. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1873 (13. juuni). Thbilisi kroonupalati kiri (nr. 8443) Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse departemangule Thbilisis (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 115−115p. Ametkonnasisene bürokraatia seoses Ivan Hatissovi avansiga. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1874 (19. september). Eestlaste palvekiri Kaukaasia asevalitsejale (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 117−118. Madis Kurkus esitab Boržomis Kaukaasia asevalitsejale järjekordse palvekirja, esindades enda väitel taas 300 eesti peret, kes elavad Stavropoli kubermangus. Kurkus meenutab, et esitas asevalitsejale kevadel 1872 palvekirja eestlaste asustamiseks [Tereki oblastisse] Georgijevski ringkonda Zolskaja ja Gorjatševodskaja staniitsade lähistele. Samuti meenutab Kurkus peavalitsuse departemangu vahekirja nr. 2586 ning seda, et eestlased asusid [suvel 1872] omavoliliselt nimetatud kohta elama, kuid kihutati sealt minema. Kurkus palub nüüd uuesti, et asevalitseja annaks eestlastele siiski loa asuda elama nimetatud maatükile. Palvekirjale on Kurkuse eest alla kirjutanud Joosep Viller [minu andmetel sünd. 1846; Jõhvi khk. Pühajõe vallast]. Huvitav on tähele panna, et Madis Kurkus oli tegelikult juba aasta varem (1873) Kubani oblasti Eesti-Maruhhasse asujate nimekirjas. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1874 (28. september). Madis Kurkuse palvekiri Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülemale (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 121−121p. Madis Kurkus esitab Thbilisis viibides kirjaliku palve, et peavalitsuse ülem parun Nicolay ei jätaks talle teatamata Kaukaasia asevalitseja resolutsiooni 19. septembril 1874 esitatud palvekirja kohta, ja palub samuti tõendit, et ta on Thbilisis viibinud. Kirjaoskamatu Kurkuse eest on palvele alla kirjutanud erukirjutaja Polštšikov. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1874 (3. oktoober). Madis Kurkuse palvekiri riigivarade valitsuse ülemale (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 119−120. Pöördudes riigivarade valitsuse ülema Astafjevi [minu andmetel: Михаил Иванович Астафьев] poole, märgib Madis Kurkus, et ta on palunud Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülemalt parun Nicolaylt asevalitseja resolutsiooni teatamist ning parun Nicolay on talle teatanud, et maatükk [Tereki oblastis] Georgijevski ringkonnas, mida eestlased endale taotlesid, on asevalitseja käsu kohaselt kasutamiseks eraldatud, millest on teatatud 28. septembril 1873 ka riigivarade valitsuse ülemale. Kurkus palub ärakirja Astafjevi korraldusest. Kirjaoskamatu Kurkuse eest on palvele alla kirjutanud erukirjutaja Polštšikov. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1874 (7. oktoober). Kaukaasia riigivarade valitsuse ülema kiri (nr. 2753) Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse departemangule (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 116−116p. Riigivarade valitsuse ülem Astafjev [minu andmetel: Михаил Иванович Астафьев] teatab, et riigivarade valitsusse on laekunud Madis Kurkuselt kolm palvekirja selle kohta, et Balti kubermangudest Stavropoli kubermangu saabunud eestlastel lubataks ümber asuda Tereki oblastisse Georgijevski ringkonda. Kuna toimik nende eestlaste kohta on antud riigivarade valitsusest üle Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse departemangu, annab riigivarade valitsus ka need Kurkuse palvekirjad sinna üle, lisades, et Tereki oblasti ülema kinnitusel ei ole Tereki oblastis selles kohas, kuhu eestlased soovivad ümber asuda, vabu maid. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1874 (14. oktoober). Madis Kurkuse palvekiri riigivarade valitsuse ülemale (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 122−123. Madis Kurkus meenutab oma 3. oktoobri palvekirja Kaukaasia riigivarade valitsuse ülemale Astafjevile ja märgib, et selle küsimuse lahendamine on antud kirjaga nr. 2753 üle peavalitsuse departemangule. Kurkus palub oma kogukonnale esitamiseks ärakirja riigivarade valitsuse ülema lõplikust korraldusest seoses asevalitseja resolutsiooniga. Kirjaoskamatu Kurkuse eest on palvele alla kirjutanud erukirjutaja Polštšikov. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1874 (16. oktoober). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse kirjad Stavropoli kubernerile (nr. 9181 ja 9242) (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 124−125. Kirja nr. 9181 saatja on Suhharev peavalitsuse departemangust, kes vahekirjale nr. 9615 ja vahekirjale nr. 5016 viidates palub kiiremini Stavropoli kuberneri lõplikku otsust eestlaste asjas. Kirja nr. 9242 saatja on peavalitsuse ülema kohusetäitja vürst Bagration-Muhranski, kelle teatel on Madis Kurkus esitanud palvekirja asustada tema esindatavad eestlased ümber Tereki oblasti Georgijevski ringkonda; Tereki oblasti ülem on teatanud, et sealkandis vabu maid ei ole, ja seetõttu tuleb eestlastele teatada, et nende taotlus on rahuldamata jäetud. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1885 (7. november). Kaukaasia tsiviilülemvalitseja kantselei finantsosakonna kiri sama kantselei haldusosakonnale (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 127. Endise peavalitsuse departemangu haldusosakonna 1. laua 29. juuni / 1. septembri 1866. aasta toimik 66 Krimmist tulnud eesti pere asustamise kohta Stavropoli kubermangu; sama toimik käsitleb ka sõjaväeametkonnale 6000 tiinu maa eraldamist kabardiini põlluharijate jaoks ning Balti kubermangudest tulnud 115 eesti pere asustamist Kasinkasse. See toimik antakse nüüd üle Kaukaasia tsiviilülemvalitseja kantseleihaldusosakonnale. Koopia hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

PÕHJA-KAUKAASIA: DOKUMENDID SEOSES EESTLASTE ASUMISEGA KAANA KOLOONIASSE

1867 (31. mai). Stavropoli kuberneri kohusetäitja kiri (nr. 2364) Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülemale parun Nicolayle (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 8 ja 10−15p. Kuberneri kohusetäitja Wolfram saadab ärakirja kubermangu valitsuse määrusest seoses Krimmist tulnud 16 eesti perega ja küsib, mida nende eestlastega edasi teha. Põhjalik ettekanne senise sündmuste käigu kohta seoses nende eestlastega. Karl Maido, Jaan Raudler, Madis Rausberg, Kustas Jürisson, Mart Rengevits, Siim Bode. Ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1867 (7. juuni). 18 eesti pere kinnitused seoses asumisega Kaana kolooniasse (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 774, nimistu 1, säilik 465, lk. 125 ja 125p. Tereki oblastisse Kaana (Kanovo) saksa kolooniasse asuvad 18 eesti peret kinnitavad allkirjadega, et nad siirduvad viivitamata Stavropoli kubermangust Kaana kolooniasse ja ei esita edaspidi võimudele enam mingeid palvekirju. Teadmata põhjusel on see eestlaste allkirjadega kiri saadetud 12. märtsil 1869 Stavropoli kubermangu valitsusest Kubani oblasti ülema abi kantseleisse. Kaaskiri lisatud. Dokumendi lõppu on lisatud suurema osa perekondade kohta lingid vastavale Eesti personaalraamatu lehele või revisjonilehele Saaga keskkonnas. Ümberkirjutuse tegi A. Aule, toimetas Leeni Langebraun. Saagaga korreleeris A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1867 (10. juuni). Stavropoli kuberneri kiri (nr. 2556) Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülemale parun Nicolayle (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 16 ja 17−24p. Täienduseks dokumendile nr. 2364 saadab kuberner Vlastov ärakirja Stavropoli kubermangu valitsuse määrusest, mis käsitleb 16−19 eesti pere asumist Kubani oblastis ning ettepanekut nende lubamiseks Kaana (Kanovo) sakslaste kolooniasse Tereki oblastis. Ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1867 (26. juuni). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülema kiri (nr. 2579) Stavropoli kubernerile (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 25. Arvatavasti mustand. Olles saanud kirja nr. 2556, küsib peavalitsuse ülem parun Nicolay, millised tulemused olid eesti peredele tehtud ettepanekul asuda Kaana (Kanovo) kolooniasse. Ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1867 (18. august). Stavropoli kuberneri kiri (nr. 4023) Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülemale parun Nicolayle (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 26−26p. Vastuseks kirjale nr. 2579 teatab kuberner Vlastov, et 18 eesti perele (39 meeste‑ ja 33 naisterahvast) on antud dokumendid Kaana (Kanovo) kolooniasse siirdumiseks ja seal kroonutalupoegadena elama asumiseks, samuti on antud korraldus kirjutada need eestlased alates 1. juulist 1867 sisse Kaana kolooniasse. Ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 04.04.2018.

1872 (24. oktoober). Vt. Kasinka ja Allmäe asutamise dokumendid: Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse departemangu teatis (kokkuvõte Stavropoli ümber asunud eestlaste kohta). Lisatud 04.04.2018.

LÕUNA-SAMARA: KIRJAVAHETUS TALUPOEG MADIS KÄÄRTI ASJUS

1873 (21. märts). Madis Käärti palvekiri Samara kubermangu ülemale (skaneering, PDF, 2 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 2098, lk. 1 ja 1p. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Jõhvi khk. Voka mõisast pärit talupoeg Мадисъ Кеердъ (Jõhvi personaalraamatus: Käärt; Voka revisjonis 1858: Keert) koos perega taotleb enda arvelevõtmist hingemaale Samara kubermangus Novouzenski kreisis. Kuna ta soovis varem enda arvelevõtmist Stavropoli kubermangus, kuhu saadeti tema kohta revisjonileht, kuid hiljem ikkagi ei soovinud seal elada, palus ta enda Samara kubermangu Novouzenski kreisis arvelevõtmise eesmärgil saata Stavropoli kubermangust revisjonilehe, mida aga ei saadetud. Nüüd palub ta Samara kuberneril revisjonileht Stavropoli kubermangu ülemalt välja nõuda. Dokumendi lõpus on kirjas, et Madis Käärt perega kavatseb tegelikult elama asuda Simbirski kubermangu Roždestvenski külla. Lisatud 08.11.2016.

1873 (16. mai). kiri (mustand) Samara kubermangust Stavropoli kuberneri kantseleile Madis Käärti asjus (skaneering, PDF, 1 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 2098, lk. 2. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Lisatud 08.11.2016.

1873 (2. juuni). Stavropoli kuberneri kantselei vastus (nr. 1603) Samara kubermangu talurahvaasjade komisjonile (skaneering, PDF, 2 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 2098, lk. 3 ja 3p. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Kuberneri kantselei teatab, et Madis Käärt ning tema naine Mari Käärt ja lapsed Karel Käärt, Tiido Käärt ja Tanel Käärt on võetud 1871. aasta algusest arvele Stavropoli kubermangus Pjatigorski kreisis Naguti vallas Kasinka külas ning vabastustunnistust ja revisjonilehte, mille alusel nad sinna arvele on võetud, tagastada ei saa. Lisatud 08.11.2016.

1873 (10. juuli). Madis Käärti uus palvekiri Samara kubermangu ülemale (skaneering, PDF, 1 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 2098, lk. 4. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Madis Käärt palus 21. märtsil 1873 Samara kuberneril asustada tema ja ta perekond hingemaale Samara kubermangus Nikolajevski kreisis ning ühtlasi nõuda Stavropoli kubermangu ülemalt välja tema dokumendid, kuid ei saanud oma esimese palvekirja peale luba asuda Nikolajevski kreisi. Nüüd palub ta seda luba uuesti. Lisatud 08.11.2016.

1873 (13. september). Samara kubermangu talurahvaasjade komisjoni kiri (mustand) (nr. 2605) Simbirski kubermangu Sõzrani kreisi politseivalitsusele (skaneering, PDF, 1 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 2098, lk. 5. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Kirjas on edastatud Stavropoli kuberneri kantselei vastuse sisu. Lisatud 08.11.2016.

1873 (16. oktoober). Sõzrani kreisi politseivalitsuse teade (nr. 14136) Samara kubermangu talurahvaasjade komisjonile (skaneering, PDF, 2 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 2098, lk. 6−7. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Politseivalitsus teatab, et Madis Käärtile on Stavropoli kubermangust saadud kirja sisu tutvustatud ja selle kohta on võetud tema allkiri. Lisatud 08.11.2016.

PÕHJA-KAUKAASIA: EESTI-MARUHHA JA SORIKÜLA ASUTAMISEGA SEOTUD DOKUMENDID

1873 (14. märts). Eestlaste palvekiri nende väljaarvamiseks Kasinka kogukonnast (ümberkirjutus, PDF). Stavropoli krai riiklik arhiiv, fond 58, nimistu 1, säilik 328, lk. 42−43. Stavropoli kubermangu Kasinka külla asunud (väidetavalt) 300 eesti pere esindajate (Madis Kurkus, Mark Madisson, Mihkel Topp ja Hans Klemets) kiri Stavropoli kubernerile palvega, et need eestlased vabastataks Kasinka külast ja arvataks sealsete elanike hulgast välja, sest nad soovivad asuda Kasinkast veepuuduse ja soolase maa tõttu ümber Kubani oblastisse Batalpašinski kreisi vabadele maadele (väidetavalt Batalpašinski maavalitseja loal). Ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 15.06.2015.

1873 (19. märts). Stavropoli kuberneri kiri Pjatigorski ja Novogrigorjevski kreiside rahusobitajale (ümberkirjutus, PDF). Stavropoli krai riiklik arhiiv, fond 58, nimistu 1, säilik 328, lk. 44−45. Kuberner palub rahusobitajal palvekirja esitanud eestlastele selgitada, et ümber asuda soovijad peavad tasuma maksud ja täitma muud ettenähtud kohustused ning tõendama, et nende valitud maa on tõepoolest vaba sinna asumiseks. Nendele eestlastele, kes kohustused täidavad, ei tehta takistusi vabastustunnistuste väljaandmisel; kes kohustusi ei täida, peab jääma Kasinkasse. Ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 15.06.2015.

1873 (29. märts). Eestlaste uus palvekiri Stavropoli kubernerile (ümberkirjutus, PDF). Stavropoli krai riiklik arhiiv, fond 58, nimistu 1, säilik 328, lk. 67−69. Kasinka eestlaste esindajad (Madis Kurkus, Mark Madisson, Mihkel Topp ja Hans Klemets) pöörduvad veelkordses palvekirjas Stavropoli kuberneri poole, selgitades, et neile pole eelmise palvekirja peale midagi teatatud, ja taotledes käsku nende vabastamiseks Kasinka küla kogukonnast, et kiiresti Kubani oblastisse ümber asuda, kus nad saaksid asuda vilja kasvatama ja selle arvelt siis oma kohustused täita, kuna aga praegu ei ole kohustuste täitmiseks vahendeid. Teises dokumendis on eestlaste esindaja Jüri Rosenroth andnud enda ja kahe teise esindaja (Madis Kurkus, Hindrik Ohmberg) nimel allkirja selle kohta, et kuberneri 19. märtsi korraldus on neile teatavaks tehtud. Ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 15.06.2015.

1873 (21. aprill). Kubani oblasti ülema kiri (nr. 6393) maa-ametile (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1408, lk. 3−3p. Kubani oblasti ülema kiri sama oblasti maa-ametile, milles ta kooskõlas Kaukaasia asevalitseja poolt 1872. aastal antud loaga lubab 100 eesti perekonnal Stavropoli kubermangu Kasinka külast asuda ümber Batalpašinski kreisi nende valitud vabale maatükile Maruhha ja Kjafari jõgede vahel ning teeb maa-ametile ettepaneku lähetada maamõõtja seda maa-ala täpsemalt kaardistama, paigaldama ajutised maamärgid ja jagama see maa jaosmaatükkideks suurusega 15 tiinu hinge kohta (nn. hingemaa). Ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 15.06.2015, täiendatud 09.04.2018.

1873 (6.−8. juuni). Maruhha ja Soriküla eestlaste nimekiri 1873 (ümberkirjutus ja perekondade lingid Saagas, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1408, lk. 22−35. Batalpašinski politseivalitsuse korraldusel koostatud kaks nimekirja Kasinkast Eesti-Maruhhasse ja Sorikülla ümber asuvate eestlaste (607 inimest ehk 142 peret) kohta 6. juuni 1873. aasta seisuga. Nimekirjad on perede kaupa, näidatud on ka vanused. Andmed on kirja pandud eestlaste endi ütluste järgi. Sisuliselt on tegu nende külade asutajate nimistuga. Dokumendi lõppu on lisatud suurema osa perekondade kohta lingid vastavale Eesti personaalraamatu lehele või revisjonilehele Saaga keskkonnas vm. Algse ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun; toimetas ja korreleeris Saagaga A. Aule. Aitäh abi eest: Rudolf Vahopski, Arnold Rutto, Olga Golojad, Erna Genno! Viimati täiendatud 19.03.2020.

1873 (20. august). Kiri Maruhha asunduse piiride kohta (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1408, lk. 43 ja 20. Kubani oblasti Batalpašinski kreisi ülema kiri seoses Kardonikskaja staniitsa ja äsja loodud eestlaste asunduse vaheliste piiride täpsustamisega. Ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Aitäh abi eest, Olga Golojad! Lisatud 15.06.2015.

1873. Eesti-Maruhha ja Soriküla meeshingede statistika 1873 (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1408, lk. 48. Üldised andmed Eesti-Maruhha küla ja Soriküla meeshingede arvu kohta, samuti ühe kreeka küla ja ühe osseedi küla kohta. Dokumendi dateering ei ole täpselt teada. Ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 15.06.2015.

1875 (25. juuli ja 14. august). Pastor Treufeldi kiri Kubani oblasti ülemale (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1029, lk. 1−2. Põhja-Kaukaasia luteri pastori Treufeldi kiri Kubani oblasti ülemale. Pastor teatab, et umbes 300 luteriusulist eesti peret, kes elavad osalt Stavropoli kubermangus, osalt Kubani oblastis Maruhha ja Zelentšuki jõgede ääres, soovivad moodustada eraldi külakogukonna ning ehitada kiriku ja kooli. Vaesuse tõttu ei saa nad maad osta ega rentida ja sooviksid sellepärast asuda kroonutalupoegadena riigimaadele. Nad on kuulnud, et Uspenski, Armaviri ja Volnõi auuli vahel paiknev maatükk „Сухая Кузьма” on asustamiseks vaba. Pastor palub oblasti ülemal teatada, kas see vastab tõele ning millised on eestlaste võimalused asuda sinna või muudele vabadele maadele Urupi, Laba või Kubani jõe ääres. Oblasti ülem vastab, et tema valitsetaval maal tasandikul vabu kroonumaid ei ole, kuid ta ei näe takistusi eestlaste asumiseks sama oblasti mägipiirkonda, kus neil on vabadus valida endale soovi korral sobiv maa. Ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

1875 (3. november). Teade Eesti-Maruhha asunduse elanike valduses olevate maade suuruse kohta (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1410, lk. 2. Ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

1876 (juuni). Kiri Batalpašinski kreisi ülemale (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1408, lk. 49. Kirjas selgitatakse, et Maruhhas ja Sorikülas mõõdeti 1873. aastal välja jaosmaad 450 hingele, igale 15 tiinu (kokku 6760 tiinu); aastal 1875 esitatud andmetel elab aga Maruhhas ja Sorikülas kokku 370 meeshinge, mistõttu tegelik maavajadus (igale 15 tiinu) on 5550 tiinu. Ülejääk 1210 tiinu tuleks ära lõigata ja palutakse küsida, millised maad on elanikud nõus loovutama. Ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

1876 (30. juuli). Sotnik Tšumakovi kiri Kubani oblastivalitsuse katastriametile (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1408, lk. 51−52. Kirja autor teatab, et aastal 1873 Kubani oblastisse Maruhha ja Kjafari jõe vahelisele alale asunud eestlased Stavropoli kubermangust Kasinka külast ei ole saanud endistelt elukohajärgsetelt ametiasutustelt nõuetekohast luba Batalpašinski kreisi asumiseks ja ei ole niisiis ikka veel sinna ümber kirjutatud, mistõttu tuleb peatada jaosmaade eraldamine eesti peredele, niikaua kui neid ei ole Batalpašinski kreisi ümber kirjutatud. Teksti ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

1882 (22. aprill). Maruhha külakogukonna moodustamine (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 2501, lk. 15. Dateeringuta (hilisem) koopia 22. aprilli 1882. aasta dokumendist. Venemaa sisekubermangude talupoegadest ja eestlastest, kes elavad Kubani oblasti Batalpašinski kreisis riigimaal Maruhha ja Hussõ-Kardoniku jõgede vahel, moodustatakse uus küla nimega Марухское ning luuakse külavalitsus. Teksti ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

1883 (31. märts). Eesti-Maruhha ja Soriküla taluperemeeste palvekiri võimudele maa väljamõõtmise kohta (ümberkirjutus ja perekondade lingid Saagas, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1029, lk. 4−5. Sisaldab Eesti-Maruhhas ja Sorikülas 1883. aastal elanud eesti perekonnapeade nimesid. Dokumendi saatis ja ümberkirjutuse koostas Olga Kiitam (õige viite lisas Leeni Langebraun; ümberkirjutuse toimetas, eestlaste nimed korrigeeris ja korreleeris Saagaga A. Aule). Originaali koopiaga on võimalik tutvuda siin (PDF). Viimati täiendatud 16.01.2020.

1883 (10. ja 13. mai). Maruhha eestlaste palvekiri Kubani oblasti ülemale (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1029, lk. 6. Maruhha eestlaste külakogukonna esindajate (Jaan Türkel ja Karl Koppel) palvekiri Kubani oblasti ülemale. Maruhha eestlased soovivad teada, kuidas õnnestuks nad lõpuks ametlikult Maruhha elanikeks ümber kirjutada (mis seni ei ole katsetest hoolimata õnnestunud). Samuti soovivad nad Maruhhasse maamõõtjat, et see näitaks neile kätte nende maa piirid, et vältida kokkupõrkeid naabritega, kes kasutavat eestlaste maad ja metsa. Lõpuks paluvad eestlased lahutada nende kogukonnast Venemaalt saabunud õigeusklikud ümberasujad ja luba asutada puhtalt eesti küla oma kiriku ja kooliga, kuhu kutsutakse ka pastor ja kooliõpetaja, kelle ülalpidamiseks paluvad eestlased maad vastavalt kehtivale seadusele. Teine kiri on saadetud Kubani oblastivalitsusest sama oblasti katastriametisse palvega saata Maruhhasse maamõõtja, et näidata elanikele kätte maatüki piirid. Teksti ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

1883 (3. september). Palvekiri Kubani oblasti ülemale (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 2501, lk. 6. Eesti-Maruhha elanikud Juhan K., Fjodor Tkatšenko ja Pjotr Zdoroved soovivad endale haritavat maad või ümber asuda Maruhhast mujale, kus on haritavat maad. Teksti ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

1906 (17. mai). Maruhha maade lõplikustamine (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 2501, lk. 83. Teade selle kohta, et Maruhha maa jaotamise küsimused on kõik lõpetatud ning mingeid muudatusi selles enam ei tule. Teksti ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

PÕHJA-KAUKAASIA: LIVOONIA KÜLA ASUTAMISEGA SEOTUD DOKUMENDID

1873 (4. aprill). 82 Kasinka eesti pere palvekiri Stavropoli kubernerile (ümberkirjutus, PDF). Stavropoli krai riiklik arhiiv, fond 58, nimistu 1, säilik 328, lk 70 ja selle pööre. Palvekirja teksti kohaselt on selle esitanud 82 Krimmist ümber asunud eesti peret, keda esindavad nende endi seast Joosep Tint ja Mihkel Kangur ning kes elavad riigitalupoegadena Stavropoli kubermangus Pjatigorski kreisis Kasinka külas (kus neil on igaühel kasutada 15 tiinu hingemaad). Nad on hädas sellega, et Venemaa eri paigust saabuvad Kasinkasse talupojad, kes kirjutavad end ümber samale maale ilma sealsete eestlaste nõusolekuta ja avaldavad eestlastele survet. Eestlased paluvad Stavropoli kubernerilt kaitset muulaste eest või uut kohta asunduse loomiseks. Esindajate nimed ja perede ligikaudne arv näivad tõenäoliselt enam-vähem kattuvat Livoonia asutajate omadega. Ümberkirjutuse koostas Leeni Langebraun; toimetas A. Aule. Lisatud 25.06.2015.

1874 (24. juuli). Kinnistusraamatu kanne Livoonia maade ostmise kohta eestlaste poolt (ümberkirjutus ja lingid Saagasse, PDF). Karatšai-Tšerkessia Vabariigi riiklik arhiiv, lk. 18−24. Sisuliselt on tegu Livoonia küla asutamise dokumendi ja asutajate nimekirjaga. Kaks osaliselt kattuvat väljavõtet Jekaterinodari (praegune Krasnodar) notariaalarhiivi Batalpašinski kreisi kinnistusraamatusse tehtud kandest seoses Livoonia maadega:

  1. Livoonia küla maade ostmiseks 24. juulil 1874 eesti talupoegade esindaja Karl Paap’i ja kindralleitnant Chodźko esindaja vahel sõlmitud notariaalse ostu-müügilepingu tekst koos ostjate nimedega.
  2. Kinnistusraamatusse 26. detsembril 1878 tehtud kohtulik märge Livoonia maade omandi ja valduse kohta eesti peremeeste kasuks.

Lisatud on Livoonia ostjate (asutajate) nimekirja latiniseeritud indeks, mis sisaldab andmeid ostjate päritolu kohta ja linke Saaga keskkonda. Aitäh, Rudolf Tenn! Ümberkirjutuse koostas Leeni Langebraun; toimetas ja korreleeris Saagaga A. Aule. Pildistatud originaalid (kohati väga halvasti loetav): PDF ja DjVu. Täiendatud 18.02.2018.

1875 (1. märts). 46 eesti pere palvekiri nende ümberasustamiseks Kasinkast Livooniasse (ümberkirjutus, PDF). Stavropoli krai riiklik arhiiv, fond 58, nimistu 1, säilik 434, lk 16−19. Palvekirja Stavropoli kubernerile esitanud 46 eesti peret, keda esindavad nende endi seast Mihkel Kangur ja Karel Kruuts, annavad teada, et nad on oma senises elukohas Stavropoli kubermangus Kasinka külas kõik kohustused täitnud ja ostnud 46 perega Batalpašinski kreisis Urupi jõe ääres 1200 tiinu maad. Sellepärast paluvad nad nüüd end oma ostetud maale ümber asustada. Lisatud on nimekiri, kuhu on märgitud 46 peremeest. Täpsustavalt märgin juurde, et Livoonia ostjaid oli notariaalse ostu-müügilepingu kohaselt 77 peret. Peaaegu kõik nimekirjas loetletud 46 peret on alla kirjutanud ka Livoonia ostu-müügilepingule, välja arvatud Hindrik Madisson, Siim Rääbis, Jakob Kõksi ja Johannes Sepp. Ümberkirjutuse koostas Leeni Langebraun; toimetas A. Aule. Lisatud 25.06.2015.

1877 (30. mai). Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse departemangu juhataja kiri Kubani oblasti ülemale (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 12, nimistu 11, säilik 378, lk. 126−126p. Arvatavasti mustand. Departemangu juhataja soovib teada, kui suur maksuvõlg on tekkinud Livoonia eestlastele Stavropoli kubermangus ja Kubani oblastis, ja millist tähtaega soovitab Kubani oblasti ülem eestlaste maksuvõla ajatamiseks. Ümberkirjutuse koostas Leeni Langebraun; toimetas A. Aule. Lisatud 30.12.2015.

1880 (jaanuar). 36 eesti pere palvekiri ümberasumiseks Kasinkast Livooniasse (ümberkirjutus ja lingid Saagasse, PDF). Karatšai-Tšerkessia Vabariigi riiklik arhiiv, lk. 4−17. Palvekirja on esitanud jaanuaris 1880 Kubani oblasti Batalpašinski kreisi ülemale eestlane Joosep Tint 36 eesti pere nimel, kes soovivad luba ümberasumiseks Stavropoli kubermangu Kasinka külast Kubani oblastisse Batalpašinski kreisi enda ostetud maadele, samuti luba luua selles uues asunduses külavalitsus ja panna asundusele nimeks „Liventhal”. Palvekirja esitajatest kuulus enamik peresid Livoonia maade notariaalsele ostu-müügilepingule alla kirjutanud 77 pere hulka, välja arvatud Mihkel Krebs, Johannes Sepp, Hindrik Madisson ja Jakob Kõksi. Palvekirjale on lisatud järgmised, varem koostatud dokumendid:

  1. Tõend, mille on 20. juulil 1875 välja andnud Kubani oblasti Batalpašinski kreisi ülem Stavropoli kubermangus Kasinka külas elavate eestlaste esindajale Mihkel Kangur’ile selle kohta, et tema esindatavate eesti perekondade ümberasumiseks Batalpašinski kreisi endistele kindral Chodźko maadele ei ole takistusi.
  2. Vabastustunnistus, mille on 15. detsembril 1879 välja andnud Stavropoli kubermangu Aleksandrovski kreisi Nagutskaja valla valitsus selle kohta, et isikute kaupa loetletud 36 eesti pere ümberasumiseks nimetatud valla Kasinka külast Kubani oblastisse Batalpašinski kreisi endistele kindral Chodźko maadele takistusi ei ole.
  3. Perekiri (sisuliselt nagu revisjonilehed; 1880. aasta seisuga) nende 36 eesti perekonna andmetega, kes soovivad palvekirja kohaselt ümber asuda Stavropoli kubermangust Kasinka külast Kubani oblastisse Urupi jõe äärde endistele kindral Chodźko maadele. Perekirja viimane leht on saadud fotode hulgast puudu, kuid seal olnud info on olemas vabastustunnistusel.

Perekirjale on lisatud latiniseeritud indeks, mis sisaldab andmeid perede päritolu kohta ja linke Saaga keskkonda. Aitäh, Rudolf Tenn! Ümberkirjutuse koostas Leeni Langebraun; toimetas ja korreleeris Saagaga A. Aule. Pildistatud originaalid (kohati väga halvasti loetav): PDF ja DjVu. Oluliselt täiendatud 25.06.2015.

PÕHJA-KAUKAASIA: EESTI-HAGINSKI KÜLA ASUTAMISEGA SEOTUD DOKUMENDID

1884 (31. detsember). Eesti-Haginski asunduse perekondade nimekiri (ümberkirjutus, PDF). Stavropoli krai riiklik arhiiv, fond 101, nimistu 4, säilik 3678. Perekondade nimekirjale on lisatud latiniseeritud indeks, mis sisaldab andmeid perede päritolu kohta ning linke Saaga keskkonda ja Leeni Langebrauni väljarändajate andmebaasi. Ümberkirjutuse koostas ja andmebaasidega korreleeris A. Aule. Lisatud 27.05.2024.

TAGA-KAUKAASIA: SUHHUMI PIIRKONNA EESTI KÜLADE ASUTAMISEGA SEOTUD DOKUMENDID

1885 (19. august). Khuthaisi sõjaväekuberneri kiri (nr. 3744) Samara kubernerile (skaneering, PDF, 2 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 3853, lk. 1 ja 1p. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Suhhumi ringkonna juhataja on 12. juuli ettekandes nr. 2643 palunud arvata Suhhumi ringkonna Estonia küla elanike hulka Samara kubermangu Samara kreisi Petropavlovskaja valla Estonia küla talupoeg Kristjan Koll perega; kirjas küsitakse, kas selleks pole takistusi. Lisatud 08.11.2016.

1885 (25. oktoober). Samara kubermangu talurahvaasjade komisjoni protokoll (nr. 436) (skaneering, PDF, 2 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 3853, lk. 2 ja 2p. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Protokollis on reageeritud Khuthaisi sõjaväekuberneri kirjale nr. 3744 ja märgitud, et Samara kreisi talupoja Kristjan Kolli ümberasumisele Suhhumi ringkonda Estonia külla takistusi ei nähta. Lisatud 08.11.2016.

1885 (5. november). Samara kuberneri vastus (nr. 2129) Khuthaisi sõjaväekuberneri kirjale nr. 3744 (skaneering, PDF, 1 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 3853, lk. 3. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Samara kuberner saadab talurahvaasjade komisjoni protokolli nr. 436 ja märgib, et Samara kreisi talupoeg Kristjan Koll tohib ümber asuda Suhhumi ringkonda Estonia külla. Lisatud 08.11.2016.

TAGA-KAUKAASIA: KARSI OBLASTI UUS-ESTONIA KÜLAGA SEOTUD DOKUMENDID

1903 (21. november). Uus-Estonia külavanema J. Tombach’i kiri Thbilisi pastor Dalton’ile kolme lapse (Juuli Püks, Maali Aalbok ja Jüri Lillakas) sündimise kohta Uus-Estonia külas (ümberkirjutus, PDF). Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv, fond 1726, nimistu 1, säilik 212, lk. 4, 4p ja 5. Ümberkirjutuse koostas Leeni Langebraun Thbilisi arhiivis. Lisatud 30.12.2018.

MUUD DOKUMENDID (KAUKAASIA)

1885–1929. Salme küla luteri koguduse ristimiste ja matuste raamat 1885–1929 (Salme Ewangeli Lutterusse koggodusse kirriko ramat; ümberkirjutus ja perekondade lingid Saagas, PDF). Abhaasia eestlaste Salme, Sulevi ja Troitski külade (osalt ka Konnalinna) luteri kogukonna mitteametlik meetrikaraamat, mille originaali säilitatakse Abhaasias Gagra rajooni perekonnaseisuameti arhiivis. Dokumendi ümberkirjutamiseks ja teiste Rahvusarhiivi materjalidega korreleerimiseks sai koostaja A. Aule toetust üleilmse eestluse programmi tegevuskavast 2022-2025. Lisatud 29.12.2023.

1886. Kaukaasiasse ümber asunud eestlaste nimekirjad 1886. aasta seisuga (Дѣло объ эстонцахъ поселившихся на Кавказѣ въ разныхъ округахъ, №186): ümberkirjutus ja perekondade lingid Saagas, PDF). Rahvusarhiivi säilik viitega EAA.29.2.2276; skaneeritud originaaldokumendiga on võimalik tutvuda Rahvusarhiivi veebis Kaukaasia ametivõimudelt 12. augustil 1886 Eestimaa kubermangu kantseleile saadetud ülevaatedokument, millele on lisatud ametlikult Kaukaasiasse ümber registreeritud eestlaste nimekirjad eri asundustest Kubani oblastis, Stavropoli kubermangus ja Musta mere ringkonnas. Oluline on tähele panna, et need nimekirjad on küll mahukad, kuid mitte täielikud: osades asundustes on nimetatud vaid meessoost pereliikmed ja osade asunduste kohta võivad arvatavasti olla antud ainult Eestimaa kubermangust (ent mitte Liivimaa kubermangust, s.o. Lõuna-Eestist) tulnud eestlaste nimekirjad. Samuti ei ole selles dokumendis Suhhumi piirkonna eesti asunduste (Estonia, Ülem-Linda, Alam-Linda) elanike ega Kaana (Kanovo) eestlaste nimekirju ning näib, et osalt on puudu ka alates 1874. aastast Livoonia asundusse kolinud eestlasi. Aitäh Leeni Langebraunile abi eest! Dokumendi ümberkirjutamiseks ja teiste Rahvusarhiivi materjalidega korreleerimiseks sai koostaja A. Aule toetust üleilmse eestluse programmi tegevuskavast 2022-2025. Lisatud 29.12.2023. Täiendatud 27.05.2024.

1920. Kagu-Venemaa eesti rahvusorganisatsioonide Rostovi konverentsi protokoll ja selle ümberkirjutus (vene keeles / на русском язьке). Osaline. Lähtedokument on hoiul Rahvusarhiivis (ERA.36.1.23: „Kirjavahetus Kaukaasia, Doni‑ ja Kubanimaa Eesti komiteega nende tegevuse ja isikute opteerimise küsimuses”). Konverents peeti 26., 27. ja 28. mail Rostovis. Rudolf Renning, Aunap, Rattasepp, Polli, Sepp, Lauer, Greving, Kiss, Vatsel, Kukk, Männikson, Karin, Iljin, Madisson, Soobik, Tint, Ingelberg, Agerik, Rahi, Paldrok, Ott; Rostovi eesti rahvuskomitee, Rostovi eesti rahvuskomitee Taganrogi osakond, Novo­tšerkasski eesti rahvuskomitee, Stavropoli eesti rahvuskomitee, Jekaterinodari eesti rahvuskomitee, Novorossiiski eesti rahvuskomitee, Sotši eesti rahvuskomitee, Livoonia eesti rahvuskomitee, Kislovodski eesti rahvuskomitee, Eesti-Haginski eesti rahvuskomitee; loodavad rahvuskomiteed (Allmäe); Tuapse eestlased; Lurich, Aberg. Lisatud 01.02.2015.

1923−1924. Kommuuni „Koit” asutajaliikme Paul Mõttuse märkmik. Pildistatud leheküljed, lisaks digiteeritud tekst eesti ja inglise keeles. The Notebook of Paul Mõttus with digitised text in Estonian and in English. Märkmeid Põhja-Kaukaasias 1923 asutatud Ameerika eestlaste kommuuni „Koit” algusaastatest. Pildistas ja siin avaldamiseks andis loa August Mottus. Nõukogude ideoloogia visiooni samast kommuunist pakkus näiteks Oskar Kullerkupp siin. Lisatud 02.05.2012.

Aasta teadmata. Täpselt tuvastamata autori konspekt Allmäe küla ajaloost. Sain selle materjali Hilda Sabbolt, kelle hinnangul võib see olla endise Maruhha kooliõpetaja Mihkel Aumanni kirjutatud (kuid see ei ole kindel, võib-olla on autoriks Samuel Sommer?). Konspekt on pärit kirjandusmuuseumist Sommeri fondist (F 235 m 20:19). Lisasin selle konspekti sellepärast, et seal on huvitavaid aastaarve ja lisaks viide osade Allmäe eestlaste lahkumisest Singeleiskisse (s. o. Burnasse) 1870. aastal. Lisatud 12.04.2012.

2014. Leeni Langebraun. Märkmeid Stavropoli arhiivist ja sealsetest eestlasi käsitlevatest säilikutest (PDF). Ülevaade külastusest Stavropoli krai riiklikku arhiivi (Государственный архив Ставропольского края) ja seal leitud materjalidest Kaukaasia eestlaste kohta. Ülevaated asjakohastest fondidest, nimistutest ja säilikutest, samuti osalised väljakirjutised meetrikaraamatutest (20. sajandi algus; Allmäe, Eesti-Haginsk, Livoonia, Maruhha, Soriküla, Burna jt.) ja vabastuskirjadest (1869). Ootame huviliste abi skaneeritud koopiate tellimisel arhiivist. Lisatud 19.08.2014. Viimati muudetud 23.02.2015.

2014. Leeni Langebraun. Märkmeid Krasnodari arhiivist ja sealsetest eestlasi käsitlevatest säilikutest (PDF). Ülevaade 2013. aasta külastusest Krasnodari krai riiklikku arhiivi (Государственный архив Краснодарского края ) ja seal leitud materjalidest Kaukaasia eestlaste kohta. Ülevaated asjakohastest fondidest, nimistutest ja säilikutest (sh 1870. aastad), samuti osaline väljakirjutis ühest meetrikaraamatust (20. sajandi algus; Eesti Aiake ja Sulevi). Muud ümberkirjutused on plaanis avaldada siin leheküljel eraldi. Lisatud 21.01.2015.

2018. Leeni Langebraun. Märkmeid Gruusia Rahvusarhiivi Ajaloo Keskarhiivist ja sealsetest eestlasi käsitlevatest säilikutest (PDF). Ülevaade 2015. aasta külastusest Gruusia Rahvusarhiivi Thbilisis ja seal leitud materjalidest Kaukaasia eestlaste kohta. Ülevaated asjakohastest fondidest, nimistutest ja säilikutest, üksikasjalikke märkmeid säilikute sisu kohta. Lisatud 07.01.2019.

MUUD DOKUMENDID (LÕUNA-SAMARA)

1902 (14. veebruar). Samara kubermangu Novouzenski kreisi 3. ringkonna 15. jaoskonna urjadniku ettekanne (nr. 30) sama kreisi 3. ringkonna pristavile (skaneering, PDF, 3 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 32, nimistu 1, säilik 3180, lk. 73−74. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Ettekanne sisaldab mõnede Samara kubermangu Novouzenski kreisi Lifljandka küla eestlaste sünni‑ ja ristimisandmeid. Huvitav on tähele panna, et kaks neist on sündinud Kaukaasias – eeldatavasti Kasinka asunduse tekkimise paiku. Ivan Taldrik (Paveli poeg, 31‑aastane; sündinud Kaukaasias); Vassili Müürsepp (Augusti poeg); Natalja Müürsepp (Pjotri tütar); Mari Palvader (Kotre tütar; oletan, et neiuna Mari Taldrik); Fjodor Palvader (Ivani poeg); Anna Parts (Ivani tütar); Matrjona Palo (Ivani tütar); Jefimija Tember (Peetri tütar, 34‑aastane, sündinud Kaukaasias Stavropoli linnas). Lisatud 08.11.2016.

MUUD DOKUMENDID (PÕHJA-SAMARA)

1876 (29. detsember). Samara kreisi Petropavlovskaja valla Estonia asunduse maavalduse akt (nr. 4052), koopia (skaneering, PDF, 9 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 2880, lk. 1−5. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Kirjas on 12 pere maatükid (nr. 98−109). Seisuga 1. jaanuar 1868 oli asunduses 37 meeshinge. Maade ja asukoha kirjeldus: kokku 509 tiinu maad (480 tiinu põllu‑ ja 29 tiinu muud maad). Järgnevad nimed on tuletatud kirillitsast ja võivad olla ebatäpsed. Maavaldajad: Jüri Joonas, Johan Suits, Johan (?)Zirol ja Johan Küppas, Joosep Erna, Johan Visnap, Peeter Kolju (ka Kollo, Koljo), Mihkel Joonas, Peeter Piir ja Mihkel Mollok, Hans Padar ja Peeter Vatsar, Jaan Konks, Hindrik Pint, Madis Ratassepp ja Kristjan Kuusik. Talupoegade esindajad: Gustav Joonas, (?)Mat (?)Zirol, Gustav Suits, Jaan Padar, Johan Villip ja Peeter Piir. Tunnistajad Tšuhhonka külast: talupojad Peeter Vernik, Peeter Märt ja Hindrik Melts; Korovina külast Andrus Paks, Karl (?)Appe ja Peeter Kirschbaum. Lisatud 08.11.2016.

MUUD DOKUMENDID (SAMARA)

2016. Leeni Langebraun. Märkmeid eestlaste kohta andmeid sisaldavatest säilikutest Samara arhiivis (PDF). Ülevaade 2016. aasta külastusest Samara oblasti riiklikku keskarhiivi (Центральный Государственный Архив Самарской области) ja seal leitud materjalidest eestlaste kohta. Ülevaated asjakohastest fondidest, nimistutest ja säilikutest, samuti märkmeid ja väljakirjutisi dokumentidest. Lisatud 08.11.2016.

EESTI ASUNDUSTE MAINIMINE TEATMIKES JMS.

Tõstetud ümber raamatute rubriiki.

INIMESTE NIMEKIRJAD (KAUKAASIA)

Perekonnanimed Kaukaasia eestlaste haudade andmebaasis (paralleelselt ladina tähtedega ja kirillitsas; siin on sees ka suure osa Kaukaasia eestlaste perekonnanimede eri kujud). On abiks ka käesolevalt saidilt otsimisel, kui on vaja teada nimevariatsioone või kirillitsas nimekuju. Koostanud A. Aule. Nimekiri täieneb. Andmebaasi ennast saab kasutada siin.

► Suhhumi Põllumajanduse Seltsi (Сухумское Общество Сельского Хозяйства) liikmete nimekirjad ajakirjadest Вестник Сухумского Общества Сельского Хозяйства [Suhhumi Põllumajanduse Seltsi teataja], 1/1904, ja seltsi kuukirjast Черноморское Сельское Хозяйство, 1−2/1905; 1−2/1906; 7/1907; 4/1908 ja 1−2/1914. Nimekirjades on ka eestlasi. Ajakirjade lehekülgedel ei ole tekst digiteeritud, kuid faili lõpus on digiteeritud tekstiga koondnimekiri. Skaneeringud saatis ja koondnimekirja koostas Olga Kiitam. Lisatud 04.01.2013.

► Johannes Kirkmanni kirjutises „Eesti asundused Mustamere kubermangus Kaukasias” (1911–1912) mainitud inimeste nimekiri. Peamiselt Kaukaasia Musta mere piirkonnaga seotud isikud. Nimekirja koostas A. Aule. Lisatud 20.01.2012.

► В. Э. Окорокова. Курс птице­водства, про­чтенный по поручению Правления в селе Нижнее-Линдау [Varvara Okorokova. Alam-Linda külavalitsuse korraldusel loetud linnukasvatuse kursus]. Suhhumi Põllumajanduse Seltsi kuukirjast Черно­морское Сельское Хозяйство, 10−11/1915, lk. 497−503. Artikli lõpus on kursusel osalenute nimekiri. Faili lõpus on sama nimekirja ladinatäheline ümberkirjutus. Skaneeritud leheküljed saatis Olga Kiitam. Lisatud 04.01.2013.

Võimalikud materjalid Põhja-Kaukaasia Kaana saksa asunduse eestlaste kohta venekeelsetest allikatest. Kaana (Kanovo, Каново) oli üks vähem tuntud ja uuritud Kaukaasia eesti asundusi. Sinna asus u. 1868. aastal 20 peret eestlasi, kes olid tulnud Krimmist ja veetnud u. kaks aastat ajutises asunduses Kubani jõe ääres Nevinnomõsski lähedal. Hiljem need eestlased saksastusid ja jäljed nendest on valdavalt kadunud. Püüdsin kokku panna need lõigud ja info venekeelsetest allikatest, mis võivad olla seotud Kaana eestlaste saatusega. Infot aitas leida ja analüüsida Heinrich Reichert. Lisatud 14.05.2013.

► Põhja-Kaukaasia Allmäe küla inimeste nimekirjad eri aegadest, raamatust: Kalev Nõmm. Mõned killud Allmäe küla ajaloost. 2007. Allmäe küla perekondade nimekiri aastast 1918 (Sommer). Kulakuks tehtud Allmäe inimeste nimekiri (u. 1930). Tõrnova huutori majapidamiste nimekiri. Peetri huutori majapidamiste nimekiri (u. 1930). Sori huutori majapidamiste nimekiri. Lisatud 20.01.2012.

Vene kodusõjas 1918 lahingutes osalenud Soriküla meeste nimekiri (Soriküla asus Põhja-Kaukaasias Karatšai-Tšerkessias). Nimekirja on koostanud Arnold Genno 1978. aastal, selle saatis Olga Kiitam. Lisatud 20.01.2012.

Villem Ludviku jahilugudes mainitud isikute nimekiri (tema jahilood Eestlane kange kütina Kaukaasias ise on siin). Lisatud 06.03.2012.

Villem Ludviku käsikirjas Sulevi ajalugu (1925) mainitud isikute nimekiri. (Käsikiri ise on üleval siin.) Lisatud 10.04.2012.

Villem Ludviku käsikirjas Sulevi partisanid (1928) mainitud isikute nimekiri. (Käsikiri ise on üleval siin.) Lisatud 16.04.2012.

► Adolf Andreson. Põhja-Kaukaasia Kreposti, Burna ja Perevalka (Looduse küla) elanikud enne Teist ilmasõda ja varem. PDF ja DjVu (failides on ümberkirjutus ja originaal). Kirjutatud mälu järgi 1985. aastal, sisaldab Burna ja Kreposti (Nikitino küla osa) elanike nimestikku. Käsikirja (paljundatud koopia) andis Milvi Stukalova. Pealkirjas lubatud Perevalka elanikke nimestikku minuni jõudnud tekst ei sisaldanud (võimalik, et ma ei saanud täielikku koopiat). Lisatud 25.12.2012.

► Põhja-Kaukaasia Uus-Eesti küla maja­pidamiste nimekiri J. Viru 2001. aasta plaanilt, mis on märgitud olevat 1953. aasta seisuga). Tegelikult vähemalt osaliselt 1930. aastate seisuga. Lisatud 10.02.2012.

Inimeste nimekiri, keda on mainitud Tamara Tombergi raamatus Eesti kolhoos Musta mere ääres (1948). Lisatud 23.03.2012.

Isikute register Lembit Võime raamatust Tee uude ellu (1980). Lisatud 24.01.2012.

Inimeste nimekiri, keda on mainitud Kalju Saaberi raamatute Kaimude raamat ja Kaimude raamat II Kaukaasia eestlasi puudutavates osades. Lisatud 11.04.2012.

► Põhja-Kaukaasia Eesti-Haginski küla majapidamiste nimekiri (1918). Evald Strömi ja Aino-Monika Jõesaare raamatust Eesti-Haginsk (2000). Lisatud 20.01.2012.

► Põhja-Kaukaasia Eesti-Haginski küla optantide nimekiri (1920). Evald Strömi ja Aino-Monika Jõesaare raamatust Eesti-Haginsk (2000). Lisatud 20.01.2012.

► Abhaasia Sulevi küla majapidamiste nimekiri (1930ndad). Välja kirjutatud Ermiine Ludviki (sünd. 1928) poolt 21. sajandi algul mälu järgi koostatud Sulevi küla talude skeemilt. Lisatud 11.02.2012.

► Põhja-Kaukaasia Uus-Eesti (Novoestonovskoje) ja Banatovi külade represseeritute nimekiri (1930ndad). Hilda Sabbo raamatust Häving (1990). Lisatud 20.01.2012.

Krasnodaris 1937 ja 1938 mõrvatud Kaukaasia eestlaste nimekiri. Koostas eri allikate põhjal A. Aule. Lisatud 31.12.2011. Täiendatud 18.05.2018.

► Raamatus: Vladimir Meibaum. Сто лет под южным солнцем. Tallinn, Eesti Raamat, 1984 mainitud inimeste nimekiri (raamat räägib Kaukaasia Musta mere äärsetest eestlastest). Nimekirja saatis Olga Kiitam. Lisatud 20.01.2012 (raamat ise lisatud hiljem, 25.01.2014).

► Põhja-Kaukaasia Uus-Eesti, Banatovi ja Burna eestlaste haudade asukohad. Koostas Hilda Sabbo detsembris 2011; koostada aitasid Augustine Kreimann, Ernestine Kiitam ja Liida Jakobson. Suurem osa nimekirja sisust on ka haudade andmebaasis. Nimekirja on täiendatud 05.09.2012.

INIMESTE NIMEKIRJAD (MUUD)

Isikute register ja bibliograafilised viited raamatust: A. Kruusberg (toim.). Materjale Maltsveti-liikumise kohta. Tartu, K./Ü. Loodus, 1931. DjVu.

EESTI KODAKONDSUSE SAANUTE NIMEKIRJAD

Eesti konsulaadis Thbilisis 1920–1921 Eest kodakondsusse vastu võetud isikute täielik nimekiri (käesoleva saidi rubriigis „Juriidika”). PPA praktika kohaselt 2019. aasta juuni seisuga (vt. Postimees, 21. juuni 2019) peaksid kõik nende isikute järglased olema omandanud Eesti kodakondsuse sünniga. Koostanud A. Aule. Lisatud 21.06.2019.