◄ Esilehele

Sidekriipsuga sõna või täpse fraasi leidmiseks kasuta jutumärke.
Failide vaatamise ja allalaadimise abi

Dokumendid ja nimekirjad

PÕHJA-KAUKAASIA: KASINKA JA ALLMÄE KÜLADE ASUTAMISEGA SEOTUD DOKUMENDID

1869. Eesti valdadest Stavropoli kubermangu asunud elanikele välja antud vabastustunnistused (ümber­kirjutus, PDF). Stavropoli krai riiklik arhiiv, fond 101, nimistu 4, säilik 31. Sisaldab 24 vabastustunnistust (perekonnad Rikberg, Naame, Einmann, Soost / ? Soots, Pärnamägi, Vagenberg, Gobelmann, Vedermann, Karmann, Steinberg, Freitag, Topp, Matsik, Eigel, Remmel, Tohver, Paakspuu, Jõgismann, Siiman, Spuul, Vahopski, Agus, Tiits, Lõppe, Alt). Ümberkirjutus on tehtud säilikust tervikuna. Igale vabastustunnistusele on nurksulgudes lisatud eestikeelne lühiinfo perekonna kohta ja link vastavale Eesti revisjonilehele või personaalraamatu lehele Saaga keskkonnas. Koopiad hankis ja ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun. Ümberkirjutuse toimetas ja korreleeris Saagaga A. Aule. Lisatud 24.01.2015.

LÕUNA-SAMARA: KIRJAVAHETUS TALUPOEG MADIS KÄÄRTI ASJUS

1873 (21. märts). Madis Käärti palvekiri Samara kubermangu ülemale (skaneering, PDF, 2 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 2098, lk. 1 ja 1p. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Jõhvi khk. Voka mõisast pärit talupoeg Мадисъ Кеердъ (Jõhvi personaalraamatus: Käärt; Voka revisjonis 1858: Keert) koos perega taotleb enda arvelevõtmist hingemaale Samara kubermangus Novouzenski kreisis. Kuna ta soovis varem enda arvelevõtmist Stavropoli kubermangus, kuhu saadeti tema kohta revisjonileht, kuid hiljem ikkagi ei soovinud seal elada, palus ta enda Samara kubermangu Novouzenski kreisis arvelevõtmise eesmärgil saata Stavropoli kubermangust revisjonilehe, mida aga ei saadetud. Nüüd palub ta Samara kuberneril revisjonileht Stavropoli kubermangu ülemalt välja nõuda. Dokumendi lõpus on kirjas, et Madis Käärt perega kavatseb tegelikult elama asuda Simbirski kubermangu Roždestvenski külla. Lisatud 08.11.2016.

1873 (26. märts). kiri (mustand) Samara kubermangust Stavropoli kuberneri kantseleile Madis Käärti asjus (skaneering, PDF, 1 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 2098, lk. 2. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Lisatud 08.11.2016.

1873 (2. juuni). Stavropoli kuberneri kantselei vastus (nr. 1603) Samara kubermangu talurahvaasjade komisjonile (skaneering, PDF, 2 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 2098, lk. 3 ja 3p. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Kuberneri kantselei teatab, et Madis Käärt ning tema naine Mari Käärt ja lapsed Karel Käärt, Tiido Käärt ja Tanel Käärt on võetud 1871. aasta algusest arvele Stavropoli kubermangus Pjatigorski kreisis Naguti vallas Kasinka külas ning vabastustunnistust ja revisjonilehte, mille alusel nad sinna arvele on võetud, tagastada ei saa. Lisatud 08.11.2016.

1873 (10. juuli). Madis Käärti uus palvekiri Samara kubermangu ülemale (skaneering, PDF, 1 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 2098, lk. 4. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Madis Käärt palus 21. märtsil 1873 Samara kuberneril asustada tema ja ta perekond hingemaale Samara kubermangus Nikolajevski kreisis ning ühtlasi nõuda Stavropoli kubermangu ülemalt välja tema dokumendid, kuid ei saanud oma esimese palvekirja peale luba asuda Nikolajevski kreisi. Nüüd palub ta seda luba uuesti. Lisatud 08.11.2016.

1873 (13. september). Samara kubermangu talurahvaasjade komisjoni kiri (mustand) (nr. 2605) Simbirski kubermangu Sõzrani kreisi politseivalitsusele (skaneering, PDF, 1 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 2098, lk. 5. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Kirjas on edastatud Stavropoli kuberneri kantselei vastuse sisu. Lisatud 08.11.2016.

1873 (16. oktoober). Sõzrani kreisi politseivalitsuse teade (nr. 14136) Samara kubermangu talurahvaasjade komisjonile (skaneering, PDF, 2 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 2098, lk. 6−7. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Politseivalitsus teatab, et Madis Käärtile on Stavropoli kubermangust saadud kirja sisu tutvustatud ja selle kohta on võetud tema allkiri. Lisatud 08.11.2016.

PÕHJA-KAUKAASIA: EESTI-MARUHHA JA SORIKÜLA ASUTAMISEGA SEOTUD DOKUMENDID

1873 (14. märts). Eestlaste palvekiri nende väljaarvamiseks Kasinka kogukonnast (ümberkirjutus, PDF). Stavropoli krai riiklik arhiiv, fond 58, nimistu 1, säilik 328, lk. 42−43. Stavropoli kubermangu Kasinka külla asunud (väidetavalt) 300 eesti pere esindajate (Madis Kurkus, Mark Madisson, Mihkel Topp ja Hans Klemets) kiri Stavropoli kubernerile palvega, et need eestlased vabastataks Kasinka külast ja arvataks sealsete elanike hulgast välja, sest nad soovivad asuda Kasinkast veepuuduse ja soolase maa tõttu ümber Kubani oblastisse Batalpašinski kreisi vabadele maadele (väidetavalt Batalpašinski maavalitseja loal). Ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 15.06.2015.

1873 (19. märts). Stavropoli kuberneri kiri Pjatigorski ja Novogrigorjevski kreiside rahusobitajale (ümberkirjutus, PDF). Stavropoli krai riiklik arhiiv, fond 58, nimistu 1, säilik 328, lk. 44−45. Kuberner palub rahusobitajal palvekirja esitanud eestlastele selgitada, et ümber asuda soovijad peavad tasuma maksud ja täitma muud ettenähtud kohustused ning tõendama, et nende valitud maa on tõepoolest vaba sinna asumiseks. Nendele eestlastele, kes kohustused täidavad, ei tehta takistusi vabastustunnistuste väljaandmisel; kes kohustusi ei täida, peab jääma Kasinkasse. Ümberkirjutuse tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 15.06.2015.

1873 (29. märts). Eestlaste uus palvekiri Stavropoli kubernerile (ümberkirjutus, PDF). Stavropoli krai riiklik arhiiv, fond 58, nimistu 1, säilik 328, lk. 67−69. Kasinka eestlaste esindajad (Madis Kurkus, Mark Madisson, Mihkel Topp ja Hans Klemets) pöörduvad veelkordses palvekirjas Stavropoli kuberneri poole, selgitades, et neile pole eelmise palvekirja peale midagi teatatud, ja taotledes käsku nende vabastamiseks Kasinka küla kogukonnast, et kiiresti Kubani oblastisse ümber asuda, kus nad saaksid asuda vilja kasvatama ja selle arvelt siis oma kohustused täita, kuna aga praegu ei ole kohustuste täitmiseks vahendeid. Teises dokumendis on eestlaste esindaja Jüri Rosenroth andnud enda ja kahe teise esindaja (Madis Kurkus, Hindrik Ohmberg) nimel allkirja selle kohta, et kuberneri 19. märtsi korraldus on neile teatavaks tehtud. Ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun, toimetas A. Aule. Lisatud 15.06.2015.

1873 (21. aprill). Kubani oblasti ülema kiri katastriametile (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1408, lk. 3. Kubani oblasti ülema kiri sama oblasti katastriametile, milles ta kooskõlas Kaukaasia asevalitseja poolt 1872. aastal antud loaga lubab 100 eesti perekonnal Stavropoli kubermangu Kasinka külast asuda ümber Batalpašinski kreisi nende valitud vabale maatükile Maruhha ja Kefari jõgede vahel ning teeb katastriametile ettepaneku lähetada maamõõtja seda maa-ala täpsemalt kaardistama, paigaldama ajutised maamärgid ja jagama see maa jaosmaatükkideks suurusega 15 tiinu hinge kohta (nn. hingemaa). Ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

1873 (6.−8. juuni). Maruhha ja Soriküla eestlaste nimekiri 1873 (ümberkirjutus ja perekondade lingid Saagas, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1408, lk. 22−35. Batalpašinski politseivalitsuse korraldusel koostatud kaks nimekirja Kasinkast Eesti-Maruhhasse ja Sorikülla ümber asuvate eestlaste (607 inimest ehk 142 peret) kohta 6. juuni 1873. aasta seisuga. Nimekirjad on perede kaupa, näidatud on ka vanused. Andmed on kirja pandud eestlaste endi ütluste järgi. Sisuliselt on tegu nende külade asutajate nimistuga. Dokumendi lõppu on lisatud suurema osa perekondade kohta lingid vastavale Eesti personaalraamatu lehele või revisjonilehele Saaga keskkonnas vm. Algse ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun; toimetas ja korreleeris Saagaga A. Aule. Aitäh abi eest: Rudolf Vahopski, Arnold Rutto, Olga Golojad, Erna Genno! Lisatud 15.06.2015. Täiendatud 18.02.2018.

1873 (20. august). Kiri Maruhha asunduse piiride kohta (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1408, lk. 43 ja 20. Kubani oblasti Batalpašinski kreisi ülema kiri seoses Kardonikskaja staniitsa ja äsja loodud eestlaste asunduse vaheliste piiride täpsustamisega. Ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Aitäh abi eest, Olga Golojad! Lisatud 15.06.2015.

1873. Eesti-Maruhha ja Soriküla meeshingede statistika 1873 (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1408, lk. 48. Üldised andmed Eesti-Maruhha küla ja Soriküla meeshingede arvu kohta, samuti ühe kreeka küla ja ühe osseedi küla kohta. Dokumendi dateering ei ole täpselt teada; huvitav on märkida, et külad on seal kirjas juba oma nimedega (Марухско-Эстонское ja Хусы-Кардоникъ). Ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

1875 (25. juuli ja 14. august). Pastor Treufeldi kiri Kubani oblasti ülemale (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1029, lk. 1−2. Põhja-Kaukaasia luteri pastori Treufeldi kiri Kubani oblasti ülemale. Pastor teatab, et umbes 300 luteriusulist eesti peret, kes elavad osalt Stavropoli kubermangus, osalt Kubani oblastis Maruhha ja Zelentšuki jõgede ääres, soovivad moodustada eraldi külakogukonna ning ehitada kiriku ja kooli. Vaesuse tõttu ei saa nad maad osta ega rentida ja sooviksid sellepärast asuda kroonutalupoegadena riigimaadele. Nad on kuulnud, et Uspenski, Armaviri ja Volnõi auuli vahel paiknev maatükk „Сухая Кузьма” on asustamiseks vaba. Pastor palub oblasti ülemal teatada, kas see vastab tõele ning millised on eestlaste võimalused asuda sinna või muudele vabadele maadele Urupi, Laba või Kubani jõe ääres. Oblasti ülem vastab, et tema valitsetaval maal tasandikul vabu kroonumaid ei ole, kuid ta ei näe takistusi eestlaste asumiseks sama oblasti mägipiirkonda, kus neil on vabadus valida endale soovi korral sobiv maa. Ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

1875 (3. november). Teade Eesti-Maruhha asunduse elanike valduses olevate maade suuruse kohta (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1410, lk. 2. Ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

1876 (juuni). Kiri Batalpašinski kreisi ülemale (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1408, lk. 49. Kirjas selgitatakse, et Maruhhas ja Sorikülas mõõdeti 1873. aastal välja jaosmaad 450 hingele, igale 15 tiinu (kokku 6760 tiinu); aastal 1875 esitatud andmetel elab aga Maruhhas ja Sorikülas kokku 370 meeshinge, mistõttu tegelik maavajadus (igale 15 tiinu) on 5550 tiinu. Ülejääk 1210 tiinu tuleks ära lõigata ja palutakse küsida, millised maad on elanikud nõus loovutama. Ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

1876 (30. juuli). Sotnik Tšumakovi kiri Kubani oblastivalitsuse katastriametile (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1408, lk. 51−52. Kirja autor teatab, et aastal 1873 Kubani oblastisse Maruhha ja Kefari jõe vahelisele alale asunud eestlased Stavropoli kubermangust Kasinka külast ei ole saanud endistelt elukohajärgsetelt ametiasutustelt nõuetekohast luba Batalpašinski maakonda asumiseks ja ei ole niisiis ikka veel sinna ümber kirjutatud, mistõttu tuleb peatada jaosmaade eraldamine eesti peredele, niikaua kui neid ei ole Batalpašinski kreisi ümber kirjutatud. Teksti ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

1882 (22. aprill). Maruhha külakogukonna moodustamine (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 2501, lk. 15. Dateeringuta (hilisem) koopia 22. aprilli 1882. aasta dokumendist. Venemaa sisekubermangude talupoegadest ja eestlastest, kes elavad Kubani oblasti Batalpašinski kreisis riigimaal Maruhha ja Hussõ-Kardoniku jõgede vahel, moodustatakse uus küla nimega Марухское ning luuakse külavalitsus. Teksti ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

1883 (31. märts). Eesti-Maruhha ja Soriküla taluperemeeste palvekiri võimudele maa väljamõõtmise kohta (ümberkirjutus ja perekondade lingid Saagas, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1029, lk. 4−5. Sisaldab Eesti-Maruhhas ja Sorikülas 1883. aastal elanud eesti perekonnapeade nimesid. Dokumendi saatis ja ümberkirjutuse koostas Olga Kiitam (õige viite lisas Leeni Langebraun; ümberkirjutuse toimetas, eestlaste nimed korrigeeris ja korreleeris Saagaga A. Aule). Originaali koopiaga on võimalik tutvuda siin (PDF). Täiendatud 18.02.2018.

1883 (10. ja 13. mai). Maruhha eestlaste palvekiri Kubani oblasti ülemale (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 1029, lk. 6. Maruhha eestlaste külakogukonna esindajate (Jaan Türkel ja Karl Koppel) palvekiri Kubani oblasti ülemale. Maruhha eestlased soovivad teada, kuidas õnnestuks nad lõpuks ametlikult Maruhha elanikeks ümber kirjutada (mis seni ei ole katsetest hoolimata õnnestunud). Samuti soovivad nad Maruhhasse maamõõtjat, et see näitaks neile kätte nende maa piirid, et vältida kokkupõrkeid naabritega, kes kasutavat eestlaste maad ja metsa. Lõpuks paluvad eestlased lahutada nende kogukonnast Venemaalt saabunud õigeusklikud ümberasujad ja luba asutada puhtalt eesti küla oma kiriku ja kooliga, kuhu kutsutakse ka pastor ja kooliõpetaja, kelle ülalpidamiseks paluvad eestlased maad vastavalt kehtivale seadusele. Teine kiri on saadetud Kubani oblastivalitsusest sama oblasti katastriametisse palvega saata Maruhhasse maamõõtja, et näidata elanikele kätte maatüki piirid. Teksti ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

1883 (3. september). Palvekiri Kubani oblasti ülemale (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 2501, lk. 6. Eesti-Maruhha elanikud Juhan K., Fjodor Tkatšenko ja Pjotr Zdoroved soovivad endale haritavat maad või ümber asuda Maruhhast mujale, kus on haritavat maad. Teksti ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

1906 (17. mai). Maruhha maade lõplikustamine (ümberkirjutus, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 574, nimistu 1, säilik 2501, lk. 83. Teade selle kohta, et Maruhha maa jaotamise küsimused on kõik lõpetatud ning mingeid muudatusi selles enam ei tule. Teksti ümberkirjutuse arhiivis tegi Leeni Langebraun. Lisatud 15.06.2015.

PÕHJA-KAUKAASIA: LIVOONIA KÜLA ASUTAMISEGA SEOTUD DOKUMENDID

1873 (4. aprill). 82 Kasinka eesti pere palvekiri Stavropoli kubernerile (ümberkirjutus, PDF). Stavropoli krai riiklik arhiiv, fond 58, nimistu 1, säilik 328, lk 70 ja selle pööre. Palvekirja teksti kohaselt on selle esitanud 82 Krimmist ümber asunud eesti peret, keda esindavad nende endi seast Joosep Tint ja Mihkel Kangur ning kes elavad riigitalupoegadena Stavropoli kubermangus Pjatigorski kreisis Kasinka külas (kus neil on igaühel kasutada 15 tiinu hingemaad). Nad on hädas sellega, et Venemaa eri paigust saabuvad Kasinkasse talupojad, kes kirjutavad end ümber samale maale ilma sealsete eestlaste nõusolekuta ja avaldavad eestlastele survet. Eestlased paluvad Stavropoli kubernerilt kaitset muulaste eest või uut kohta asunduse loomiseks. Esindajate nimed ja perede ligikaudne arv näivad tõenäoliselt enam-vähem kattuvat Livoonia asutajate omadega. Ümberkirjutuse koostas Leeni Langebraun; toimetas A. Aule. Lisatud 25.06.2015.

1874 (24. juuli). Kinnistusraamatu kanne Livoonia maade ostmise kohta eestlaste poolt (ümberkirjutus ja lingid Saagasse, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 5, nimistu 1, säilik 3, lk. 18−24. Sisuliselt on tegu Livoonia küla asutamise dokumendi ja asutajate nimekirjaga. Kaks osaliselt kattuvat väljavõtet Jekaterinodari (praegune Krasnodar) notariaalarhiivi Batalpašinski maakonna kinnistusraamatusse tehtud kandest seoses Livoonia maadega:

  1. Livoonia küla maade ostmiseks 24. juulil 1874 eesti talupoegade esindaja Karl Paap’i ja kindralleitnant Chodźko esindaja vahel sõlmitud notariaalse ostu-müügilepingu tekst koos ostjate nimedega.
  2. Kinnistusraamatusse 26. detsembril 1878 tehtud kohtulik märge Livoonia maade omandi ja valduse kohta eesti peremeeste kasuks.

Lisatud on Livoonia ostjate (asutajate) nimekirja latiniseeritud indeks, mis sisaldab andmeid ostjate päritolu kohta ja linke Saaga keskkonda. Aitäh, Rudolf Tenn! Ümberkirjutuse koostas Leeni Langebraun; toimetas ja korreleeris Saagaga A. Aule. Pildistatud originaalid (kohati väga halvasti loetav): PDF ja DjVu. Täiendatud 18.02.2018.

1875 (1. märts). 46 eesti pere palvekiri nende ümberasustamiseks Kasinkast Livooniasse (ümberkirjutus, PDF). Stavropoli krai riiklik arhiiv, fond 58, nimistu 1, säilik 434, lk 16−19. Palvekirja Stavropoli kubernerile esitanud 46 eesti peret, keda esindavad nende endi seast Mihkel Kangur ja Karel Kruuts, annavad teada, et nad on oma senises elukohas Stavropoli kubermangus Kasinka külas kõik kohustused täitnud ja ostnud 46 perega Batalpašinski kreisis Urupi jõe ääres 1200 tiinu maad. Sellepärast paluvad nad nüüd end oma ostetud maale ümber asustada. Lisatud on nimekiri, kuhu on märgitud 46 peremeest. Täpsustavalt märgin juurde, et Livoonia ostjaid oli notariaalse ostu-müügilepingu kohaselt 77 peret. Peaaegu kõik nimekirjas loetletud 46 peret on alla kirjutanud ka Livoonia ostu-müügilepingule, välja arvatud Hindrik Madisson, Siim Rääbis, Jakob Kõksi ja Johannes Sepp. Ümberkirjutuse koostas Leeni Langebraun; toimetas A. Aule. Lisatud 25.06.2015.

1880 (jaanuar). 36 eesti pere palvekiri ümberasumiseks Kasinkast Livooniasse (ümberkirjutus ja lingid Saagasse, PDF). Krasnodari krai riiklik arhiiv, fond 5, nimistu 1, säilik 3, lk. 4−17. Palvekirja on esitanud jaanuaris 1880 Kubani oblasti Batalpašinski kreisi ülemale eestlane Joosep Tint 36 eesti pere nimel, kes soovivad luba ümberasumiseks Stavropoli kubermangu Kasinka külast Kubani oblastisse Batalpašinski kreisi enda ostetud maadele, samuti luba luua selles uues asunduses külavalitsus ja panna asundusele nimeks „Liventhal”. Palvekirja esitajatest kuulus enamik peresid Livoonia maade notariaalsele ostu-müügilepingule alla kirjutanud 77 pere hulka, välja arvatud Mihkel Krebs, Johannes Sepp, Hindrik Madisson ja Jakob Kõksi. Palvekirjale on lisatud järgmised, varem koostatud dokumendid:

  1. Tõend, mille on 20. juulil 1875 välja andnud Kubani oblasti Batalpašinski kreisi ülem Stavropoli kubermangus Kasinka külas elavate eestlaste esindajale Mihkel Kangur’ile selle kohta, et tema esindatavate eesti perekondade ümberasumiseks Batalpašinski maakonda endistele kindral Chodźko maadele ei ole takistusi.
  2. Vabastustunnistus, mille on 15. detsembril 1879 välja andnud Stavropoli kubermangu Aleksandrovski maakonna Nagutskaja valla valitsus selle kohta, et isikute kaupa loetletud 36 eesti pere ümberasumiseks nimetatud valla Kasinka külast Kubani oblastisse Batalpašinski kreisi endistele kindral Chodźko maadele takistusi ei ole.
  3. Perekiri (sisuliselt nagu revisjonilehed; 1880. aasta seisuga) nende 36 eesti perekonna andmetega, kes soovivad palvekirja kohaselt ümber asuda Stavropoli kubermangust Kasinka külast Kubani oblastisse Urupi jõe äärde endistele kindral Chodźko maadele. Perekirja viimane leht on saadud fotode hulgast puudu, kuid seal olnud info on olemas vabastustunnistusel.

Perekirjale on lisatud latiniseeritud indeks, mis sisaldab andmeid perede päritolu kohta ja linke Saaga keskkonda. Aitäh, Rudolf Tenn! Ümberkirjutuse koostas Leeni Langebraun; toimetas ja korreleeris Saagaga A. Aule. Pildistatud originaalid (kohati väga halvasti loetav): PDF ja DjVu. Oluliselt täiendatud 25.06.2015.

TAGA-KAUKAASIA: SUHHUMI PIIRKONNA EESTI KÜLADE ASUTAMISEGA SEOTUD DOKUMENDID

1885 (19. august). Khuthaisi sõjaväekuberneri kiri (nr. 3744) Samara kubernerile (skaneering, PDF, 2 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 3853, lk. 1 ja 1p. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Suhhumi ringkonna juhataja on 12. juuli ettekandes nr. 2643 palunud arvata Suhhumi ringkonna Estonia küla elanike hulka Samara kubermangu Samara kreisi Petropavlovskaja valla Estonia küla talupoeg Kristjan Koll perega; kirjas küsitakse, kas selleks pole takistusi. Lisatud 08.11.2016.

1885 (25. oktoober). Samara kubermangu talurahvaasjade komisjoni protokoll (nr. 436) (skaneering, PDF, 2 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 3853, lk. 2 ja 2p. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Protokollis on reageeritud Khuthaisi sõjaväekuberneri kirjale nr. 3744 ja märgitud, et Samara kreisi talupoja Kristjan Kolli ümberasumisele Suhhumi ringkonda Estonia külla takistusi ei nähta. Lisatud 08.11.2016.

1885 (5. november). Samara kuberneri vastus (nr. 2129) Khuthaisi sõjaväekuberneri kirjale nr. 3744 (skaneering, PDF, 1 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 3853, lk. 3. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Samara kuberner saadab talurahvaasjade komisjoni protokolli nr. 436 ja märgib, et Samara kreisi talupoeg Kristjan Koll tohib ümber asuda Suhhumi ringkonda Estonia külla. Lisatud 08.11.2016.

MUUD DOKUMENDID (KAUKAASIA)

1920. Kagu-Venemaa eesti rahvusorganisatsioonide Rostovi konverentsi protokoll ja selle ümberkirjutus (vene keeles / на русском язьке). Osaline. Lähtedokument on hoiul Rahvusarhiivis (ERA.36.1.23: „Kirjavahetus Kaukaasia, Doni‑ ja Kubanimaa Eesti komiteega nende tegevuse ja isikute opteerimise küsimuses”). Konverents peeti 26., 27. ja 28. mail Rostovis. Rudolf Renning, Aunap, Rattasepp, Polli, Sepp, Lauer, Greving, Kiss, Vatsel, Kukk, Männikson, Karin, Iljin, Madisson, Soobik, Tint, Ingelberg, Agerik, Rahi, Paldrok, Ott; Rostovi eesti rahvuskomitee, Rostovi eesti rahvuskomitee Taganrogi osakond, Novo­tšerkasski eesti rahvuskomitee, Stavropoli eesti rahvuskomitee, Jekaterinodari eesti rahvuskomitee, Novorossiiski eesti rahvuskomitee, Sotši eesti rahvuskomitee, Livoonia eesti rahvuskomitee, Kislovodski eesti rahvuskomitee, Eesti-Haginski eesti rahvuskomitee; loodavad rahvuskomiteed (Allmäe); Tuapse eestlased; Lurich, Aberg. Lisatud 01.02.2015.

1923−1924. Kommuuni „Koit” asutajaliikme Paul Mõttuse märkmik. Pildistatud leheküljed, lisaks digiteeritud tekst eesti ja inglise keeles. The Notebook of Paul Mõttus with digitised text in Estonian and in English. Märkmeid Põhja-Kaukaasias 1923 asutatud Ameerika eestlaste kommuuni „Koit” algusaastatest. Pildistas ja siin avaldamiseks andis loa August Mottus. Nõukogude ideoloogia visiooni samast kommuunist pakkus näiteks Oskar Kullerkupp siin. Lisatud 02.05.2012.

Aasta teadmata. Täpselt tuvastamata autori loengukonspekt Allmäe küla ajaloost. Sain selle materjali Hilda Sabbolt, kelle hinnangul võib see olla endise Maruhha kooliõpetaja Mihkel Aumanni kirjutatud (kuid see ei ole kindel, võib-olla on autoriks Samuel Sommer?). Konspekt on pärit kirjandusmuuseumist Sommeri fondist (F 235 m 20:19). Lisasin selle konspekti sellepärast, et seal on huvitavaid aastaarve ja lisaks viide osade Allmäe eestlaste lahkumisest Singeleiskisse (s. o. Burnasse) 1870. aastal. Lisatud 12.04.2012.

2014. Leeni Langebraun. Märkmeid Stavropoli arhiivist ja sealsetest eestlasi käsitlevatest säilikutest (PDF). Ülevaade külastusest Stavropoli krai riiklikku arhiivi (Государственный архив Ставропольского края) ja seal leitud materjalidest Kaukaasia eestlaste kohta. Ülevaated asjakohastest fondidest, nimistutest ja säilikutest, samuti osalised väljakirjutised meetrikaraamatutest (20. sajandi algus; Allmäe, Eesti-Haginsk, Livoonia, Maruhha, Soriküla, Burna jt.) ja vabastuskirjadest (1869). Ootame huviliste abi skaneeritud koopiate tellimisel arhiivist. Lisatud 19.08.2014. Viimati muudetud 23.02.2015.

2014. Leeni Langebraun. Märkmeid Krasnodari arhiivist ja sealsetest eestlasi käsitlevatest säilikutest (PDF). Ülevaade 2013. aasta külastusest Krasnodari krai riiklikku arhiivi (Государственный архив Краснодарского края ) ja seal leitud materjalidest Kaukaasia eestlaste kohta. Ülevaated asjakohastest fondidest, nimistutest ja säilikutest (sh 1870. aastad), samuti osaline väljakirjutis ühest meetrikaraamatust (20. sajandi algus; Eesti Aiake ja Sulevi). Muud ümberkirjutused on plaanis avaldada siin leheküljel eraldi. Lisatud 21.01.2015.

MUUD DOKUMENDID (LÕUNA-SAMARA)

1902 (14. veebruar). Samara kubermangu Novouzenski kreisi 3. ringkonna 15. jaoskonna urjadniku ettekanne (nr. 30) sama kreisi 3. ringkonna pristavile (skaneering, PDF, 3 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 32, nimistu 1, säilik 3180, lk. 73−74. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Ettekanne sisaldab mõnede Samara kubermangu Novouzenski kreisi Lifljandka küla eestlaste sünni‑ ja ristimisandmeid. Huvitav on tähele panna, et kaks neist on sündinud Kaukaasias – eeldatavasti Kasinka asunduse tekkimise paiku. Ivan Taldrik (Paveli poeg, 31‑aastane; sündinud Kaukaasias); Vassili Müürsepp (Augusti poeg); Natalja Müürsepp (Pjotri tütar); Mari Palvader (Kotre tütar; oletan, et neiuna Mari Taldrik); Fjodor Palvader (Ivani poeg); Anna Parts (Ivani tütar); Matrjona Palo (Ivani tütar); Jefimija Tember (Peetri tütar, 34‑aastane, sündinud Kaukaasias Stavropoli linnas). Lisatud 08.11.2016.

MUUD DOKUMENDID (PÕHJA-SAMARA)

1876 (29. detsember). Samara kreisi Petropavlovskaja valla Estonia asunduse maavalduse akt (nr. 4052), koopia (skaneering, PDF, 9 lk.). Djvu. Samara oblasti riiklik keskarhiiv, fond 174, nimistu 1, säilik 2880, lk. 1−5. Dokumendi saatis Leeni Langebraun. Kirjas on 12 pere maatükid (nr. 98−109). Seisuga 1. jaanuar 1868 oli asunduses 37 meeshinge. Maade ja asukoha kirjeldus: kokku 509 tiinu maad (480 tiinu põllu‑ ja 29 tiinu muud maad). Järgnevad nimed on tuletatud kirillitsast ja võivad olla ebatäpsed. Maavaldajad: Jüri Joonas, Johan Suits, Johan (?)Zirol ja Johan Küppas, Joosep Erna, Johan Visnap, Peeter Kolju (ka Kollo, Koljo), Mihkel Joonas, Peeter Piir ja Mihkel Mollok, Hans Padar ja Peeter Vatsar, Jaan Konks, Hindrik Pint, Madis Ratassepp ja Kristjan Kuusik. Talupoegade esindajad: Gustav Joonas, (?)Mat (?)Zirol, Gustav Suits, Jaan Padar, Johan Villip ja Peeter Piir. Tunnistajad Tšuhhonka külast: talupojad Peeter Vernik, Peeter Märt ja Hindrik Melts; Korovina külast Andrus Paks, Karl (?)Appe ja Peeter Kirschbaum. Lisatud 08.11.2016.

MUUD DOKUMENDID (SAMARA)

2016. Leeni Langebraun. Märkmeid eestlaste kohta andmeid sisaldavatest säilikutest Samara arhiivis (PDF). Ülevaade 2016. aasta külastusest Samara oblasti riiklikku keskarhiivi (Центральный Государственный Архив Самарской области) ja seal leitud materjalidest eestlaste kohta. Ülevaated asjakohastest fondidest, nimistutest ja säilikutest, samuti märkmeid ja väljakirjutisi dokumentidest. Lisatud 08.11.2016.

EESTI ASUNDUSTE MAINIMINE TEATMIKES JMS.

Tõstetud ümber raamatute rubriiki.

INIMESTE NIMEKIRJAD (KAUKAASIA)

Perekonnanimed Kaukaasia eestlaste haudade andmebaasis (paralleelselt ladina tähtedega ja kirillitsas; siin on sees ka suure osa Kaukaasia eestlaste perekonnanimede eri kujud). On abiks ka käesolevalt saidilt otsimisel, kui on vaja teada nimevariatsioone või kirillitsas nimekuju. Koostanud A. Aule. Nimekiri täieneb. Andmebaasi ennast saab kasutada siin.

► Suhhumi Põllumajanduse Seltsi (Сухумское Общество Сельского Хозяйства) liikmete nimekirjad ajakirjadest Вестник Сухумского Общества Сельского Хозяйства [Suhhumi Põllumajanduse Seltsi teataja], 1/1904, ja seltsi kuukirjast Черноморское Сельское Хозяйство, 1−2/1905; 1−2/1906; 7/1907; 4/1908 ja 1−2/1914. Nimekirjades on ka eestlasi. Ajakirjade lehekülgedel ei ole tekst digiteeritud, kuid faili lõpus on digiteeritud tekstiga koondnimekiri. Skaneeringud saatis ja koondnimekirja koostas Olga Kiitam. Lisatud 04.01.2013.

► Johannes Kirkmanni kirjutises „Eesti asundused Mustamere kubermangus Kaukasias” (1911–1912) mainitud inimeste nimekiri. Peamiselt Kaukaasia Musta mere piirkonnaga seotud isikud. Nimekirja koostas A. Aule. Lisatud 20.01.2012.

► В. Э. Окорокова. Курс птице­водства, про­чтенный по поручению Правления в селе Нижнее-Линдау [Varvara Okorokova. Alam-Linda külavalitsuse korraldusel loetud linnukasvatuse kursus]. Suhhumi Põllumajanduse Seltsi kuukirjast Черно­морское Сельское Хозяйство, 10−11/1915, lk. 497−503. Artikli lõpus on kursusel osalenute nimekiri. Faili lõpus on sama nimekirja ladinatäheline ümberkirjutus. Skaneeritud leheküljed saatis Olga Kiitam. Lisatud 04.01.2013.

► Põhja-Kaukaasia Allmäe küla inimeste nimekirjad eri aegadest, raamatust: Kalev Nõmm. Mõned killud Allmäe küla ajaloost. 2007. Allmäe küla perekondade nimekiri aastast 1918 (Sommer). Kulakuks tehtud Allmäe inimeste nimekiri (u. 1930). Tõrnova huutori majapidamiste nimekiri. Peetri huutori majapidamiste nimekiri (u. 1930). Sori huutori majapidamiste nimekiri. Lisatud 20.01.2012.

Vene kodusõjas 1918 lahingutes osalenud Soriküla meeste nimekiri (Soriküla asus Põhja-Kaukaasias Karatšai-Tšerkessias). Nimekirja on koostanud Arnold Genno 1978. aastal, selle saatis Olga Kiitam. Lisatud 20.01.2012.

Villem Ludviku jahilugudes mainitud isikute nimekiri (tema jahilood Eestlane kange kütina Kaukaasias ise on siin). Lisatud 06.03.2012.

Villem Ludviku käsikirjas Sulevi ajalugu (1925) mainitud isikute nimekiri. (Käsikiri ise on üleval siin.) Lisatud 10.04.2012.

Villem Ludviku käsikirjas Sulevi partisanid (1928) mainitud isikute nimekiri. (Käsikiri ise on üleval siin.) Lisatud 16.04.2012.

► Adolf Andreson. Põhja-Kaukaasia Kreposti, Burna ja Perevalka (Looduse küla) elanikud enne Teist ilmasõda ja varem. PDF ja DjVu (failides on ümberkirjutus ja originaal). Kirjutatud mälu järgi 1985. aastal, sisaldab Burna ja Kreposti (Nikitino küla osa) elanike nimestikku. Käsikirja (paljundatud koopia) andis Milvi Stukalova. Pealkirjas lubatud Perevalka elanikke nimestikku minuni jõudnud tekst ei sisaldanud (võimalik, et ma ei saanud täielikku koopiat). Lisatud 25.12.2012.

► Põhja-Kaukaasia Uus-Eesti küla maja­pidamiste nimekiri J. Viru 2001. aasta plaanilt, mis on märgitud olevat 1953. aasta seisuga). Tegelikult vähemalt osaliselt 1930. aastate seisuga. Lisatud 10.02.2012.

Inimeste nimekiri, keda on mainitud Tamara Tombergi raamatus Eesti kolhoos Musta mere ääres (1948). Lisatud 23.03.2012.

Isikute register Lembit Võime raamatust Tee uude ellu (1980). Lisatud 24.01.2012.

Inimeste nimekiri, keda on mainitud Kalju Saaberi raamatute Kaimude raamat ja Kaimude raamat II Kaukaasia eestlasi puudutavates osades. Lisatud 11.04.2012.

► Põhja-Kaukaasia Eesti-Haginski küla majapidamiste nimekiri (1918). Evald Strömi ja Aino-Monika Jõesaare raamatust Eesti-Haginsk (2000). Lisatud 20.01.2012.

► Põhja-Kaukaasia Eesti-Haginski küla optantide nimekiri (1920). Evald Strömi ja Aino-Monika Jõesaare raamatust Eesti-Haginsk (2000). Lisatud 20.01.2012.

► Abhaasia Sulevi küla majapidamiste nimekiri (1930ndad). Välja kirjutatud Ermiine Ludviki (sünd. 1928) poolt 21. sajandi algul mälu järgi koostatud Sulevi küla talude skeemilt. Lisatud 11.02.2012.

► Põhja-Kaukaasia Uus-Eesti (Novoestonovskoje) ja Banatovi külade represseeritute nimekiri (1930ndad). Hilda Sabbo raamatust Häving (1990). Lisatud 20.01.2012.

Krasnodaris 1937 ja 1938 mõrvatud Kaukaasia eestlaste nimekiri. Koostas eri allikate põhjal A. Aule. Lisatud 31.12.2011.

► August Ingermaa käsikirjalistes mälestustes Mõnda mälestusi Punase­lageda Eesti asundusest Kaukaasias (1958) kirja pandud Punase-Lageda (Estosadoki) ja Nahipi (Aibga) eesti asunike nimekiri. Nimekirja andis Elvi Vaarmann. Lisatud 20.01.2012.

► Raamatus: Vladimir Meibaum. Сто лет под южным солнцем. Tallinn, Eesti Raamat, 1984 mainitud inimeste nimekiri (raamat räägib Kaukaasia Musta mere äärsetest eestlastest). Nimekirja saatis Olga Kiitam. Lisatud 20.01.2012 (raamat ise lisatud hiljem, 25.01.2014).

► Põhja-Kaukaasia Uus-Eesti, Banatovi ja Burna eestlaste haudade asukohad. Koostas Hilda Sabbo detsembris 2011; koostada aitasid Augustine Kreimann, Ernestine Kiitam ja Liida Jakobson. Suurem osa nimekirja sisust on ka haudade andmebaasis. Nimekirja on täiendatud 05.09.2012.

INIMESTE NIMEKIRJAD (MUUD)

Isikute register ja bibliograafilised viited raamatust: A. Kruusberg (toim.). Materjale Maltsveti-liikumise kohta. Tartu, K./Ü. Loodus, 1931. DjVu.